English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תש"ף | שבת פרשת ויקרא

שו"ת במראה הבזק: מחנה-קיץ מעורב (לבנים ולבנות)(מתוך ח"ה)

מוסקבה, רוסיה                             Moscow, Russia      
 
אייר תשנ"ט

שאלה
הובאה לפנינו כאן במוסקבה הצעה לערוך מחנה קיץ לבני נוער בגילאים 16-10.
ברור שהתכנים שאברכי הכולל יעבירו במחנה זה, יהיו על דרך התורה המסורת ואהבת הארץ.שאלתנו, האם נוכל לערוך מחנה זה למרות היותו מעורב בנים ובנות. ואם הדבר אפשרי, מה ההגבלות ההלכתיות. 

תשובה
א.     במקומות שבהם ההפרדה בין המינים תרחיק בני נוער, וממילא הקשר שלהם לדת ישראל יתרופף1, מותר לערוך מחנה-קיץ מעורב לבנים ובנות, שמטרתו קירוב רחוקים לתורה ולמסורת ישראל. וכבר נאמר על זה: "עת לעשות לד' הפרו תורתך".

ב.     יש מקום להתיר שירה בצוותא של שירים בעלי תוכן ערכי2.

ג.      שחיה מעורבת וריקודים מעורבים אסורים.

ד.     מובן מאליו שהמגורים יהיו נפרדים.
האווירה של התרוממות הרוח וההתעלות בתורה ובדברים שבקדושה היא שתגרום בסופו של דבר גם את התיקונים בתחום הצניעות, ועל כן עיקר המאמץ צריך להיות מושקע בהגברת האור.
_____________________

1שו"ת "שרידי אש" (ח"ב, סי' ח), וכן פסק הרב שלמה אבינר בסוף ספר "קדושים תהיו" (עמ' 246). ועיין עוד ב"יחווה דעת" (ח"ד, סי' מו) שפסק, שיש לקיים בית-ספר מעורב במקומות  הללו, שאי-קיומו יגרום שהתלמידים ילמדו בבית-ספר נכרי, עי"ש. ועיין עוד במאמר מרן הגר"ש ישראלי בעניין "פקוח נפש רוחני" ("תחומין" ב).

2  "שרידי אש" (שם), ואף ששם נקט "שירי קודש", טעם היתרו הוא מפני שהם מעוררים רגשות דתיים, ונוטעים בלב חיבה לקדשי ישראל, והוא הדין בענייננו.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

אברהם יצחק בן חנה

רחל בת רבקה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב


לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.