English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת וירא

שו"ת במראה הבזק: אפיית לחם פרווה על גבי סרט נע שעליו אופים גם דברי-מאפה חלביים(מתוך ח"ב)

 

מלמו, שבדיה                                                      Malmo, Sweden

תמוז תשנ"א

 

 

שאלה

יש לחם פרווה שנאפה לא בתבניות אלא על גבי סרט נע, אלא שלחם חלבי (שיעור אבקת-החלב שבו פחות מ-2%) נאפה על אותו הסרט, בהפרש של כשלוש שעות בין אפייתו ואפיית הלחם הפרווה. לפני ששמים את הלחם הפרווה על הסרט הנע, התנור מופעל בטמפרטורת האפיה, והסרט הנע נע בו כדי שהלחם (הפרווה) לא ידבק לסרט. האם מותר להניח ששיירי הלחם החלבי שבדפנות התנור ובסרט הנע נשרפים ולהתיר על סמך זה לאכול את הלחם הזה עם בשר? (מדובר בתנורים מאוד גדולים, לא סגורים).

יש לחם פרווה שאת עיסתו לשים במערבל, שבו לשים את עיסת הלחם החלבי (המכילה פחות מ-2% אבקת-חלב). כמובן הכול שם קר, אבל אין מנקים את המערבל בין שימוש לשימוש. המערבל הוא גדול מאוד. האם מותר לאכול את הלחם הזה עם בשר?

(*) הערת המערכת - עיין "במראה הבזק" ח"א תשובה נ; מב 1 במהדורה הראשונה

 

תשובה

בדבר הלחם שנאפה על גבי הסרט הנע יערוך הרב ביקור במאפיה. אם יווכח:

א. שהאמצעים שנוקטים במאפיה דרך קבע (כגון חימום הסרט וכדומה) גורמים לכך שבתום כל מחזור של אפיה ולאחר הסרת הלחם מן הסרט  נותר הסרט נקי מכל שיורים בעין1 2.

ב. שהסרט ה"נוסע" ריק מגיע לטמפרטורה של "ליבון קל"3 4 5 (אם הסרט נע במהירות הרגילה שלו, ניתן להניח שכן הדבר, שהרי אז הוא נע בתנור החם כמשך אפייתו של לחם)6.

בהתקיים שני התנאים הללו ניתן להתיר אכילת הלחם "פרווה" עם בשר, אף אם משתמשים לאפיית הלחם "פרווה" במערבל שהשתמשו בו בעיסת החלב. אם בדיקה מעלה שיירים מועטים בלבד - ניתן לתלות שהחלב בטל בעיסה החדשה בשישים (והכול לפי המציאות כפי שתיבחן על-ידי הרב).

 

________________________________________________

  

1 אף אם ימצא הרב שאין המצב כן, מוצע שהמשגיח מטעמו של הרב (שביקורתו נחוצה ממילא - לכל הפחות לעיתים יוצא ונכנס - על כשרות מרכיבי הלחם) ידאג לנקיון הסרט לפני שהוא מופעל לסבב החימום שקודם לאפיית הפרווה.

2  אם יהיו על הסרט שיורים בעין, לא יועיל לסרט ליבון קל, עיין "פרי מגדים" (שו"ע יורה דעה סי' צו משבצות זהב סק"צ), ובן ב"דרכי תשובה" (יורה דעה סי' פד ס"ק קב).

3  שקש נשרף עליו מבחוץ.

4  מהיתר להיתר די בליבון קל (עיין הערה 6).

5  ולדעת המחבר, שו"ע יורה דעה (סי' צה ב), אין צריך לטעם זה השני, אלא כל שהסרט נקי משיורים בעין, נותן טעם בר נ"ט בבישול מותר.

6  "יביע אומר" (ח"ה יורה דעה סי' ז פיסקה ז).

 

  
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

כל הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

  

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.