English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת פנחס

שו"ת במראה הבזק: קביעת יום הזכרון (יארצייט) כאשר יום-הפטירה אינו ידועשאלה
בעניין אדם שקיבל על עצמו לשמור את יום השנה להוריו שנשמדו בשואה, בי"ז בתמוז, כיצד ינהג כאשר י"ז בתמוז חל בשבת?


תשובה

א.    מי שאינו יודע את היום שמת בו אביו, חייב לברור לו יום אחד ויתענה בו ויאמר בו קדיש1.

ב.    ביום שבו בחר, מחויב לנהוג כל ענייני יום-זכרון מצד ההלכה  (ולא בחובת נדר או הנהגה טובה)2.

ג.    בנדון דידן, שבחירת היום היתה תלויה בדעתו, מסתבר שכוונתו היתה  לבחור ביום שיש בו בפועל ביטוי  לצער של עם ישראל, דהיינו יום הצום,   ולא תאריך י"ז בתמוז דווקא, ולכן ינהג את כל חיובי היארצייט (אמירת קדיש וכו')3 ביום ראשון, שהוא יום הצום.

_____________

  

1     "משנה ברורה" (סי' תקמח ס"ק מב). ובאשר לטעם היארצייט, עיין שו"ת "מנחת יצחק" (ח"א סי' פג):
א. "ריע מזלא (של אותו יום), וכשאינו יודע היום, מרפא ביום שיברור";
ב. לכפר על נפש המת, ושייך גם ביום אחר.

2       שו"ת "מנחת יצחק" שם. וכתב שלכן אינו יכול לבחור ליום היארצייט יום שבלאו הכי חייב להתענות, או יום שאסור להתענות בו.

3     מה שאין כן אם יודע את התאריך שבו מת אביו, ואותו היום נופל בשבת, כי אז אין הקדיש נדחה אלא אומרו בשבת. "גשר החיים" (ח"א פרק לב, ג-ד).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה
בתוך שאר חולי ישראל

לאלחנן בן עדינה 

לאורית בת מרים

 

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו


לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו


לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.


לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט


לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל


לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.