English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פסח

שו"ת במראה הבזק: סדר ציבורי בבית הכנסת(מתוך ח"ב)

קינשסה, זאיר                                     Kinshasa, Zaire

ניסן תשנ"א


שאלה

האם מותר להשתמש באולם בית כנסת לעריכת סדר ציבורי? ואם כן, האם צריך אז להוציא את ספרי התורה או אין צורך בזה? (יצוין שעריכת סדר ציבורי בהשתתפות הרב בבית הכנסת היא האפשרות המעשית היחידה לעריכת סדר ציבורי כשר).

 

תשובה

א. נהגו בכל בתי הכנסת לערוך סעודות מצוה, ולכן אין מניעה לערוך גם את סדר ליל הפסח בבית הכנסת1.

ב. אין צריך להוציא את ספרי התורה מבית הכנסת2. אדרבא נראה שמכבוד ספר תורה הוא שלא לטלטלו ללא הכרח3.

ג. ברור שהמשתתפים מגיעים עם נשותיהם, ואין פיקוח על הלבוש. כדי למנוע זלזול בקדושת המקום על ידי לבוש שאינו הולם כבוד בית הכנסת, מוצע להפריד את ארון הקודש מאולם בית הכנסת על ידי וילון.

_______________________________________________

 

1  בשו"ע אורח חיים (סי' קנא, ד) פסק מרן ש"אפילו לצורך מצוה אחרת וכו' מותר לאכול שם" וב"משנה ברורה" שם (ס"ק כ) כתב שנוהגים להקל בסעודות מצוה, כשאין מקום מרווח, ואין למחות בידם דיש על מי לסמוך, והרי לפי הנאמר בשאלה עריכת הסדר בבית הכנסת היא האפשרות המעשית היחידה לקיום סדר ציברי כשר.

וב"שער הציון" (אות יד) הוסיף שבבתי כנסיות שבחו"ל שנעשים על תנאי, אפילו ביישובן מותר לצורך עניים או צורך הרבים.

אמנם ב"מגן אברהם" בשם הגהת הסמ"ק כתב שכך הדין דווקא בסעודה כגון לעיבור השנה, שאין בה קלות ראש ושכרות, ולכן רצוי שהרב יסביר לקהל שנמצאים במקום קדוש ושלא ינהגו קלות ראש.

2  בכל המקורות דלעיל לא הוזכר שיש צורך בהוצאת הספר, וכן המנהג.

 3 ראה "מקראי קודש" לרצ"פ פרנק על הל' פסח (ח"א בהערות שבעמ' קיח) בנוגע להוצאת ספר תורה להקפות.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

  

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז


לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 

לע"נ
חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה


לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל

נלב"ע

י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.