English | Francais

Search


הגשת תביעה

הליך הגשת תביעה לבית הדין
הפונה לבית הדין מגיש את תביעתו למשרדי בית הדין. בכתב התביעה מפרט התובע את העובדות המשמשות יסוד לתביעה ואת הסעד הנתבע (ראה פירוט בסדרי הדין).
עם הגשת כתב התביעה חותם התובע על הסכם בוררות, המסמיך את בית הדין להכריע בסכסוך. חשיבותה של חתימת התובע והנתבע על הסכם הבוררות היא במתן תוקף מחייב להסמכת בית הדין כבורר על-פי החוק.

השלבים מהגשת כתב התביעה ועד הדיון הראשון
לאחר הגשת התביעה פונה בית הדין אל הנתבע ומזמין אותו להתדיין בפניו בעניין התביעה. אל הנתבע נשלחת הזמנה לדין, עותק של כתב התביעה ושטר בוררות שעליו הוא צריך לחתום. כמו כן נשלחים אליו שאר מסמכי בית הדין. הזמנה לדין נשלחת גם לתובע.

משך הזמן עד לקיום הדיון הראשון
במקרה שמגיעים לבית הדין שני הצדדים בהסכמה, תקבע מזכירות בית הדין מועד קרוב עד כמה שניתן, כשבועיים לאחר הגשת כתבי הטענות.
במקרה של פניית התובע בלבד, הנתבע יתבקש לחתום על שטר הבוררות תוך 14 יום. לאחר שהנתבע ייענה לפניית בית הדין, תתאם מזכירות בית הדין מועד לדיון.
מקרים דחופים יטופלו לפי שיקול דעת בית הדין.

במקרה שהנתבע מסרב לבוא לדין
במקרה שהנתבע מסרב לבוא לדין תורה, בית הדין יתיר לתובע לממש את זכויותיו בכל דרך שהיא, כולל פנייה לערכאות אזרחיות.
במקרה שהנתבע מסכים לדון בדין תורה, אלא שהוא בוחר בית דין אחר, יעביר התובע את הטיפול בתביעה לאותו בית דין.

תוקפה של הכרעת הדין
להכרעת בית הדין תוקף הלכתי, וכן תוקף חוקי מכוח חוק הבוררות.
לפיכך, במידת הצורך, ניתן לאשר את פסק הדין בבית המשפט המחוזי, ולממש אותו גם בהוצאה לפועל.

אגרת בית הדין
קישור

דרכי התקשרות

beitdin@eretzhemdah.org

טל: 077-215-8-215

פקס: 02-5379626

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.