English | Francais

Search


> עלון שבועי - חמדת ימים

שנת תשפ"א | שבת פרשת כי תשא

הלכה פסוקה: תשלום דמי שכירות על בית כנסת בתקופת הקורונה

תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

'ארץ חמדה גזית' ירושלים / תמוז תש"פ / תיק 80076 

דיינים: הרב עדו רכניץ, הרב שמעון גרבוז, הרב ישועה רטבי 

המקרה בקצרה: הנתבע שכר מהתובעים דירה לצורך הפעלת בית כנסת. בעקבות הנחיות משרד הבריאות, הנתבע נדרש לסגור את בית הכנסת במשך חודשיים. בין הצדדים מחלוקת לגבי תשלום דמי השכירות בתקופה זו, והם ביקשו מבית הדין להכריע בה בדרך של פשרה לאחר שהם הגיעו להסכמות לגבי המשך השכירות אם מקרה כזה יישנה. 

פסק הדין: על הנתבע לשלם לתובעים שליש משכר הדירה בסך 4,333 ₪ עבור החודשים בהם בית הכנסת היה סגור. 

נימוקים בקצרה:
בית הדין סקר את השיקולים הבאים במסגרת הפשרה:
א. סגירת בית הכנסת בעקבות הוראות הממשלה נחשבת ל"מכת מדינה" (רמ"א חו"מ שכא, א). אלא שיש מחלוקת גדולה בין הפוסקים מהו הדין לגבי תשלום דמי שכירות שהתבטלה בגלל מכת מדינה (ראו פס"ד ארץ חמדה גזית תיק 80047, ובמאמרו של הרב אישון אמונת עתיך 128 עמ' 143-150). במקרה זה האונס היה על המשכיר ולא על השוכר משום שהיה אסור להתפלל בבתי הכנסת, אך היה מותר להתפלל בחוץ.
ב. המשכיר היה מוחזק בשכר דירה של חודש אחד שאותו קיבל מראש, והיה יכול להפסיק את ההסכם ולהשכיר את הדירה למגורים.
ג.   מעיקר הדין לפי פסק הרמ"א (חו"מ שיב, יז) השוכר היה פטור מלשלם במכת מדינה, אך כיון שהצדדים הסכימו לפשרה שמיטיבה עם השוכר, יש לבוא לקראת המשכיר לגבי תשלום שכר הדירה.
לאור הנימוקים שהוזכרו לעיל, הנתבע חויב לשלם במקרה זה כשליש משכר הדירה שבמחלוקת, בסך 4,333 ₪.

 למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

 


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.