English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ויצא

התורה והמדינה

הרב יוסף כרמל

גדרי מלחמת הרשות-חלק רביעי
בשבוע שעבר הבאנו את שיטת בעל "ספר החינוך" שאף על פי שמלחמה בשבעת העממים הינה מלחמת מצוה אין חובה לקיימה במקרה של סיכון וז"ל: "מצות הריגת שבעה עממין : …ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן שיש כח בידינו להורגם. …ועובר על זה ובא לידו אחד מהם ויכול להורגו מבלי שיסתכן בדבר ולא הרגו, ביטל עשה זה" (ספר החינוך מצוה תכה). האחרונים הקשו על דבריו, נביא את תמיהתו של בעל ה"מנחת חינוך" (שם): "וצריך עיון, נהי דכל המצוות נדחים מפני מפני הסכנה, מכל מקום מצוה זו דהתורה לא תסמוך דיניה על הנס כמבואר ברמב"ן ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה. אם כן חזינן דהתורה גזרה להלחם עמהם אף דהוא סכנה. אם כן דחויה סכנה במקום הזה ומצוה להרג (ולהלחם כנגד שבעת העממין) אף שיסתכן וצ"ע". נוכל להקשות את אותה קושיא מכיוון אחר. לפי דבריו כל עוד שיש סכנה במלחמה כנגד שבעת העממין אין חובה לקיים את המצוה וממילא היא הופכת ללא מעשית כי כל מלחמה כוללת בתוכה סיכון למשתתפים בה.
יש שרצו לתרץ את הקושיה בטענה שמלחמות ישראל שונות ממלחמות אחרות ותתכן מלחמה בה לא יהיו נפגעים. ההוכחות לשיטה זו הן 1. מדין "חוזרי המלחמה". בכל אומה בעולם, בזמן מלחמה מגייסים כמה שיותר חיילים למאמץ המלחמתי ואילו על פי תורת ישראל קודם למלחמה משחררים גם כאלה שכשירים להלחם. משמע שאכן מדובר ב"סמיכה על הנס".   2. הרמב"ם פוסק "וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעהו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא, שנאמר כי עשה יעשה ה' לאדוני בית נאמן כי מלחמות ה' אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך וגו' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך" (הלכות מלכים פרק ז הלכה טו). 3. על פי פשט הכתובים במלחמת מדיין כל היוצאים למלחמה חזרו בשלום שנאמר "(א) וַיְדַבֵּר יְקֹוָק אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר:
נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים אַחַר תֵּאָסֵף אֶל עַמֶּיךָ:… וַיִּקְרְבוּ אֶל מֹשֶׁה הַפְּקֻדִים אֲשֶׁר לְאַלְפֵי הַצָּבָא שָׂרֵי הָאֲלָפִים וְשָׂרֵי המאות: ויאמרו אֶל מֹשֶׁה עֲבָדֶיךָ נָשְׂאוּ אֶת רֹאשׁ אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה אֲשֶׁר בְּיָדֵנוּ וְלֹא נִפְקַד מִמֶּנּוּ אִישׁ" (במדבר ל"א) (עמוד הימיני סימן יד סע' ב). בשבוע הבא נביא עוד הוכחות.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.