English | Francais

Search


> > בוררות עסקית בדין תורה

בוררות עסקית בדין תורה

 
בוררות עסקית בדין תורה, מהי?
הנסיון מלמד, שאנשי עסקים רבים מעדיפים לקיים הליך של בוררות עסקית בדיין יחיד, על פני דיון במסגרת הרגילה של שלושה דיינים.
בית הדין שואף לתת בידי הציבור את מרב האפשרויות לדון בדין תורה, ועל כן סדרי הדין של בית הדין מאפשרים זאת, בהסכמת שני הצדדים.
 
מסלול זה נקרא "בוררות עסקית בדין תורה".
 
דין תורה ובוררות?
יש להבהיר שגם דין תורה רגיל, נעשה במסגרת חוק הבוררות. החתימה על הסכם הבוררות לפני הדיון נותנת תוקף חוקי מחייב להכרעת בית הדין.
אם כן, מן הבחינה החוקית הפורמאלית, ההבדל בין דין תורה בשלושה לדין תורה בדיין יחיד הוא, שבדין תורה רגיל הצדדים מסמיכים את ההרכב כולו כבורר, ואילו בדיין יחיד, אותו דיין הוא זה שמוסמך להכריע בבוררות.
 
האם מותר על פי ההלכה לדון בסכסוך בפני דיין יחיד?
על פי ההלכה, אין לצדדים כל מניעה להעמיד את הסכסוך שביניהם להכרעתו של דיין יחיד.
 
מה ההבדל בין שתי האפשרויות?
העובדה שמדובר בדיין יחיד, מאפשרת יעילות גבוה יותר: קביעת מועדים תכופים לדיונים וקבלת הכרעה מהירה יותר.
יש המעדיפים את העמידה בפני דיין יחיד, משום שמסגרת זו היא אינטימית יותר ונוחה יותר לצדדים.
מן הבחינה המהותית, אין הבדל בין שני ההליכים. גם דיין יחיד, דן על פי דין תורה.
כמו כן, יש שמירה על סדרי דין באופן מלא: גם בדיוני דיין יחיד, מתקיים רישום מוקפד של פרוטוקול הדיון, הגשת מסמכים וניהול תיק בצורה מסודרת.
  
מה בין בוררות רגילה, לבין בוררות בדין תורה?
בבוררות בדין תורה, הדיין דן על פי דין תורה, ומתוך מחויבות אישית ותורנית לכך שהכרעתו היא התואמת ביותר לפתרון הסכסוך.
 
האם פסקי הדין בבוררות עסקית מנומקים?
למרות שחוק הבוררות פוטר את הבורר ממתן נימוקים, בבתי הדין של "ארץ חמדה גזית"  אנו מקפידים שפסקי הדין יהיו מנומקים, למעט מקרים בו מבקשים הצדדים לקבל החלטה ללא נימוקים.
גישה זו ננקטת גם בדיני תורה בפני דיין יחיד.
במדור 'פסקי דין לדוגמה', ניתן למצא פסקי דין שניתנו במסגרת זו.

עלויות של בוררות הן גבוהות במיוחד, הלא כן?
אגרות בית הדין אינן שונות בהליך הרגיל, ובהליך של בוררות עסקית בדיין יחיד. האגרה היא חד פעמית כמפורט בסדרי הדין, ואינה תלויה במספר הדיונים.

כיצד ניתן לוודא שסכסוך עתידי, אם יתגלע יתברר במסגרת זו?
המעוניין לוודא שענייניו יוכרעו בדין תורה על ידי בית הדין, יקבע מראש את בית הדין כבורר מוסכם, כבר בשעת עריכת החוזה. אם הצדדים מעוניינים, ניתן לקבוע מראש, שהסכסוך יתברר בפני דיין יחיד, אותו יקבע מנהל בית הדין.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.