English | Francais

Search


> > מורנו- תפילה וברכות

מורנו- תפילה וברכות

 
בהנחיית ראשי הכולל: הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל
כתיבה: הרב בצלאל דניאל
ייעוץ והגהה תכנית: הרב יצחק שטינברג

ברוכים הבאים

•••••••••• להצטרפות ••••••••••

פירוט תוכנית הלימודים- תפילה וברכות

-----------------------------------

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: "יסודות ומבוא להלכות תפילה"

יחידה מס' 1- מצוות התפילה (pdf)

יחידה מס' 1- הרחבות (pdf)

סרטון 1- הקדמה אמונית לנושא התפילה

סרטון 2- האם מצוות התפילה היא מהתורה או מדרבנן?

סרטון 3- האם מצוות תפילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא? האם נשים חייבות בתפילה?

סרטון 4- שיטת הרמב"ם שתפילה מהתורה פעם אחת ביום. חכמים קבעו זמנים ונוסח.

סרטון 5- המשך שיטת הרמב"ם: הנוסח המינימלי מדאורייתא - שבח, בקשה והודאה.

סרטון 6- לשון התפילה

סרטון 7- שיטת הרמב"ן בתפילה. כוונה בתפילה

-----------------------------------

יחידה מס' 2- מצוות קריאת שמע והזכרת יציאת מצרים (pdf)

יחידה מס' 2- הרחבות (pdf)

סרטון 1- חובת ק"ש

סרטון 2- העמקה בשיטת התוס' וריטב"א בחיוב מצות ק"ש

סרטון 3- מחלוקת בבלי וירושלמי אם ק"ש דאורייתא או דרבנן

סרטון 4- כמה מתוך ק"ש הוא דאורייתא?

סרטון 5- שיטת הרמב"ם בק"ש

סרטון 6- מחלוקת ראב"ע וחכמים לגבי מצות זכירת יציאת מצרים

סרטון 7- מדוע הרמבם לא מנה את זכירת יציאת מצרים במנין המצוות?

-----------------------------------

יחידה מס' 3- ובשכבך ובקומך (pdf)

יחידה מס' 3- הרחבות (pdf)

סרטון 1- מדוע החריגה בלשון במקום "ערב ובוקר"?

סרטון 2- שלוש שיטות באמוראים אם נהג כב"ש

סרטון 3- בשכבך - מגוון דעות אמוראים מתי הוא זמן זה.

סרטון 4- "בשכבך" - זמן הליכה לישון

סרטון 5- סוף זמן ק"ש של ערבית

סרטון 6- שלוש אפשרויות בהבנת מח' חכמים ור"ג במשנה כפי שיוצא מהמעשה בבניו של ר"ג

סרטון 7- סיכום שלוש השיטות בהבנת מח' חכמים ור"ג במשנה

סרטון 8- ביאור תלמידי ר' יונה. פסיקות הרמבם ושו"ע. פירושי באר הגולה הגר"א הלבוש והמ"ב

סרטון 9- סוף זמן ק"ש של ערבית ותחילת זמן של שחרית

סרטון 10- שיטת רשב"י לפי התוספות, הרא"ש והרשב"א

סרטון 11- שיטות הרמב"ם והשו"ע

סרטון 12- סיכום שיטות התנאים והראשונים ב"ובשכבך". הקורא ק"ש של שחרית לאחר זמנה.

סרטון 13- ק"ש של שחרית אחר זמנה: במ"ב - לקרוא גם בעבר זמנה ע"מ לקבל עול מלכות שמים.

-----------------------------------

יחידה מס' 4- זמני התפילות: זמן תפילת שחרית (pdf)

יחידה מס' 4- הרחבות (pdf)

סרטון 1- סוף זמן שחרית: חכמים - חצות, ר' יהודה - עד ארבע שעות.

סרטון 2- עד מתי תפילת שחרית?

סרטון 3- מה האפשריות אם לא התפלל שחרית עד חצות?

סרטון 4- תחילת זמן תפילת שחרית: המשכים לצאת לדרך

סרטון 5- תחילת זמן שחרית לפי ר' ירוחם והתוס' . להלכה לפי שו"ע והמשנה ברורה.

-----------------------------------

יחידה מס' 5- זמני תפילות מנחה וערבית (pdf)

יחידה מס' 5- הרחבות (pdf)

סרטון 1- תחילת זמן תפילת מנחה

סרטון 2- תחילת זמן תפילת מנחה לפי שיטת רש"י ולפי שיטת הרמב"ם

סרטון 3- תפילת מנחה בין שש שעות לשש ומחצה

סרטון 4- מה עדיף מנחה גדולה או קטנה?

סרטון 5- מנחה גדולה או קטנה - איזו עדיף?

סרטון 6- סוף מנחה ותחילת ערבית

סרטון 7- סוף מנחה ותחילת ערבית: "דעבד כמר עבד"

סרטון 8- סוף מנחה ותחילת ערבית: "דעבד כמר עבד"

סרטון 9- סוף מנחה ותחילת ערבית: "דעבד כמר עבד"

סרטון 10- סוף מנחה ותחילת ערבית: "דעבד כמר עבד"

-----------------------------------

יחידה מס' 6- סמיכת גאולה לתפילה (pdf)

יחידה מס' 6- הרחבות (pdf)

סרטון 1- סמיכת גאולה לתפילה

סרטון 2- סמיכת גאולה לתפילה

-----------------------------------

יחידה מס' 7- סמיכת גאולה לתפילה בערבית

-----------------------------------

יחידה מס' 8- ברכות קריאת שמע

סרטון 1- ברכות קריאת שמע

סרטון 2- ברכות קריאת שמע

-----------------------------------

יחידה מס' 9- תפילת תשלומין

יחידה מס' 9- הרחבות (pdf)

סרטון 1- תפילת תשלומין

סרטון 2- תפילת תשלומין

-----------------------------------

יחידה מס' 10- חובת התפילה בציבור

יחידה מס' 10- הרחבות (pdf)

סרטון 1- חובת התפילה בציבור

סרטון 2- חובת התפילה בציבור

סרטון 3- חובת התפילה בציבור

סרטון 4- חובת התפילה בציבור

סרטון 5- חובת התפילה בציבור

-----------------------------------

יחידה מס' 11- המניין

יחידה מס' 11- הרחבות (pdf)

סרטון 1- המניין

סרטון 2- המניין

סרטון 3- המניין

סרטון 4- המניין

-----------------------------------

יחידה מס' 12- חזרת שליח הציבור

יחידה מס' 12- הרחבות (pdf)

סרטון 1- חזרת שליח הציבור

סרטון 2- חזרת שליח הציבור

סרטון 3- חזרת שליח הציבור

סרטון 4- חזרת שליח הציבור

סרטון 5- חזרת שליח הציבור

-----------------------------------

יחידה מס' 13- קדיש וקדושה

יחידה מס' 13- הרחבות (pdf)

סרטון 1- קדושה וקדיש

סרטון 2- קדושה וקדיש

-----------------------------------

יחידה מס' 14- ברכת כהנים – במקדש, בארץ ובחוץ לארץ

יחידה מס' 14- הרחבות (pdf)

סרטון 1- ברכת כהנים – במקדש, בארץ, בחוץ לארץ, ועוד

סרטון 2- ברכת כהנים – במקדש, בארץ, בחוץ לארץ, ועוד

סרטון 3- ברכת כהנים – במקדש, בארץ, בחוץ לארץ, ועוד

סרטון 4- ברכת כהנים – במקדש, בארץ, בחוץ לארץ, ועוד

-----------------------------------

יחידה מס' 15- ברכת כהנים ב'

יחידה מס' 15- הרחבות (pdf)

סרטון 1- ברכת כהנים – הסחת דעת המתברכים וחלקם בברכה

סרטון 2- ברכת כהנים – הסחת דעת המתברכים וחלקם בברכה

סרטון 3- ברכת כהנים – הסחת דעת המתברכים וחלקם בברכה

סרטון 4- ברכת כהנים – הסחת דעת המתברכים וחלקם בברכה

-----------------------------------

יחידה מס' 16- היחיד והציבור בקריאת התורה

יחידה מס' 16- הרחבות (pdf)

סרטון 1- קריאת התורה - חובת היחיד והציבור

סרטון 2- קריאת התורה - חובת היחיד והציבור

סרטון 3- קריאת התורה - חובת היחיד והציבור

סרטון 4- קריאת התורה - חובת היחיד והציבור

-----------------------------------

יחידה מס' 17- חובת היחיד והציבור להשלמת פרשיות התורה

יחידה מס' 17- הרחבות (pdf)

סרטון 1- חובת היחיד והציבור להשלמת פרשיות התורה

סרטון 2- חובת היחיד והציבור להשלמת פרשיות התורה

סרטון 3- חובת היחיד והציבור להשלמת פרשיות התורה

-----------------------------------

יחידה מס' 18- קריאת התורה – העלייה לתורה

יחידה מס' 18- הרחבות (pdf)

סרטון 1- קריאת התורה - העליה לתורה

סרטון 2- קריאת התורה - העליה לתורה

****************************

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: "הלכות ברכות"

-----------------------------------

יחידה מס' 1- הקדמה להלכות ברכות, סוגי הברכות ומשמעותן

יחידה מס' 1- הרחבות

סרטון 1 - הלכות ברכות (יחידה 1 חלק 1): הקדמה לברכות. ברכות מהתורה ומדרבנן

סרטון 2 - הלכות ברכות (יחידה 1 חלק 2): סברות לברך ברכת המצוות קודם המצוה

סרטון 3 - הלכות ברכות (יחידה 1 חלק 3): שכח ולא בירך לפני האכילה או קיום המצוה

סרטון 4 - הלכות ברכות (יחידה 1 חלק 4): ספק אם בירך ברכת הנהנין; מהות ברכות התורה

סרטון 5 - הלכות ברכות (יחידה 1 חלק 5): ברכת התורה לנשים

-----------------------------------

יחידה מס' 2- ברכת הגרעין הדגן והקמח

יחידה מס' 2 - הרחבות

סרטון 1 - הלכות ברכות (יחידה 2 חלק 1): הברכה על גרעיני דגן, קמח, בצק

סרטון 2 - הלכות ברכות (יחידה 2 חלק 2): ברכה על דגנים מבושלים בצורות שונות

סרטון 3 - הלכות ברכות (יחידה 2 חלק 3): ברכת דייסא קרה ובצק עוגיות ודייסא מבושלת נוזלית

-----------------------------------

יחידה מס' 3 - תערובת דגנים

יחידה מס' 3 - הרחבות

סרטון 1 - הלכות ברכות (יחידה 3 חלק 1): "כל שיש בו" - מטרת עירוב הדגן קובעת לגבי הברכה

סרטון 2 - הלכות ברכות (יחידה 3 חלק 2): הברכה על מאפה עם תערובת קמחים

-----------------------------------

יחידה מס 4 - הגדרת הלחם – אפיה

סרטון 1 - הלכות ברכות (יחידה 4 חלק 1): גדר לחם ביחס לצורת ההכנה - אפיה בתנור, ע"ג מחבת, בישול

סרטון 2 - הלכות ברכות (יחידה 4 חלק 2): עיסה עבה שעברה בישול האם ברכתה המוציא או מזונות

סרטון 3 - הלכות ברכות (יחידה 4 חלק 3): שיטות הראשונים והפוסקים לגבי הברכה על בלילה עבה שעברה בישול

סרטון 4 - הלכות ברכות (יחידה 4 חלק 4): ברכת פסטה וקוגל ירושלמי

-----------------------------------

יחידה מס' 5 - הגדרת פת הבאה בכיסנין

סרטון 1 - הלכות ברכות (יחידה 5 חלק 1): פתיחה לגדר פת הבאה בכיסנין

סרטון 2 - הלכות ברכות (יחידה 5 חלק 2): הרחבות בגדר נילוש בפת הבאה בכיסנין

סרטון 3 - הלכות ברכות (יחידה 5 חלק 3): הרחבות בגדר ממולא ונכסס בפת הבאה בכיסנין

סרטון 4 - הלכות ברכות (יחידה 5 חלק 4): מאפים שאין להם צורת פת או תורת פת

-----------------------------------

יחידה מס' 6 קביעת סעודה על פת הבאה בכיסנין

יחידה מס' 6 - הרחבות

סרטוןן 1 - הלכות ברכות (יחידה 6 חלק 1): ברכה אחרונה על פת הבאה בכיסנין ללא קביעות סעודה

סרטון 2 - הלכות ברכות (יחידה 6 חלק 2): המשך ברכה אחרונה על פת הבאה בכיסנין ללא קביעות סעודה

סרטון 3 - לא הוקלט

סרטון 4 - הלכות ברכות (יחידה 6 חלק 4): הנכלל בכמות הנדרשת לאכול לקביעת סעודה

-----------------------------------

יחידה מס' 7- ברכות מיני דגן לחם העובר עיבוד נוסף

סרטון 1 - הלכות ברכות (יחידה 7 חלק 1): עיבוד פת ואיבוד הברכה, שיטות רש"י ותוס'

סרטון 2 - הלכות ברכות (יחידה 7 חלק 2): עיבוד פת ואיבוד הברכה, שיטות רבנו יונה והרא"ש, הרמב"ם והשו"ע

סרטון 3 - הלכות ברכות (יחידה 7 חלק 3): עיבוד לחם ואיבוד הברכה, מקרים שונים

-----------------------------------

יחידה מס' 8 - ואכלת ושבעת וברכת

יחידה מס' 8 - הרחבות

סרטון 1 (יחידה 8 חלק 1): מעין שלוש מהתורה או מדרבנן

סרטון 2 (יחידה 8 חלק 2): המשך הדיון אם מעין שלוש מהתורה או מדרבנן

סרטון 3 (יחידה 8 חלק 3): ברכת המזון ורכיביה מהתורה או מדרבנן

סרטון 4 (יחידה 8 חלק 4): המשך ברכת המזון ורכיביה מהתורה או מדרבנן

סרטון 5 (יחידה 8 חלק 5): ביאור מעמיק בדעת הרמב"ם האם ברכת המזון מהתורה או מדרבנן

סרטון 6 (יחידה 8 חלק 6): המשך הדיון האם מנין הברכות של ברכת המזון מהתורה

סרטון 7 (יחידה 8 חלק 7): האם על המחיה פוטרת מברכהמ"ז בדיעבד?

-----------------------------------

יחידה מס' 9 - שינוי מקום בסעודה

שינוי מקום בסעודה (יחידה 9 חלק 1): הקדמה לשינוי מקום בסעודה

שינוי מקום בסעודה (יחידה 9 חלק 2): שיטות האמוראים

שינוי מקום בסעודה (יחידה 9 חלק 3): בירור מעמיק בפסיקת הראשונים והלכה למעשה בענין שינוי מקום בסעודה

שינוי מקום בסעודה (יחידה 9 חלק 4): ברכה אחרונה על מה שאכל לפני ששינה מקומו

שינוי מקום בסעודה (יחידה 9 חלק 5): חילוקים בין בני ספרד לאשכנז למעשה בשינוי מקום בסעודה

שינוי מקום בסעודה (יחידה 9 חלק 6): הקשר בין ברכה אחרונה שצריכה להיאמר במקומה לבין אמירתה בישיבה

-----------------------------------

יחידה מס' 10 - פרטי הלכות שינוי מקום בסעודה

סרטון 1 (יחידה 10 חלק 1): גדר מקום לגבי ברכות וקידוש

סרטון 2 (יחידה 10 חלק 2): גדרי שינוי מקום במקום המוקף מחיצות ובאינו מוקף

סרטון 3 (יחידה 10 חלק 3): שינוי מקום מדירה לדירה באותו בנין ויציאה לחדר מדרגות

סרטון 4 (יחידה 10 חלק 4): שינוי מקום באכילה מתמשכת כגון בטיול

-----------------------------------

יחידה מס' 11 - מאכלים הנאכלים בסעודה

יחידה מס' 11 - הרחבות מאכלים הנאכלים בסעודה

סרטון 1 הלכות ברכות (יחידה 11 חלק 1): שיטות במחלוקת האמוראים לגבי ברכות על מאכלים בסעודה שאינם מלפתים את הפת

סרטון 2 הלכות ברכות (יחידה 11 חלק2): שיטות הראשונים בהסבר רב פפא הקובע הלכה למעשה בברכת מאכלים בתוך סעודת פת

סרטון 3 הלכות ברכות (יחידה 11 חלק 3): פסיקת ההלכה לגבי ברכות בשלושת המצבים של אכילת מאכלים בסעודת פת

-----------------------------------

סרטון 4 הלכות ברכות (יחידה 11 חלק 4): אכילת מעט לחם האם פוטרת שאר מאכלים מברכה ראשונה

-----------------------------------

יחידה 12 - דיני קינוח

סרטון 1 הלכות ברכות (יחידה 12 חלק 1): סילוק שולחנות בסעודות גדולות בימינו לגבי עקירת סעודה

-----------------------------------

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.