English | Francais

Search


> > מורנו- תפילה וברכות

מורנו- תפילה וברכות

 
בהנחיית ראשי הכולל: הרב משה ארנרייך והרב יוסף כרמל
כתיבה: הרב בצלאל דניאל
ייעוץ והגהה תכנית: הרב יצחק שטינברג

-----------------------------------

מורנו- הלכות שבת, 73 שיעורים

-----------------------------------

ברוכים הבאים

•••••••••• להצטרפות ••••••••••

פירוט תוכנית הלימודים- תפילה וברכות

-----------------------------------

◄ ◄ ◄ ◄ ◄ סדרת שיעורים בנושא: "יסודות ומבוא להלכות תפילה"

שיעור מס' 1- מצוות התפילה (pdf)

שיעור מס' 1- הרחבות (pdf)

סרטון 1- הקדמה אמונית לנושא התפילה

סרטון 2- האם מצוות התפילה היא מהתורה או מדרבנן?

סרטון 3- האם מצוות תפילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא? האם נשים חייבות בתפילה?

סרטון 4- שיטת הרמב"ם שתפילה מהתורה פעם אחת ביום. חכמים קבעו זמנים ונוסח.

סרטון 5- המשך שיטת הרמב"ם: הנוסח המינימלי מדאורייתא - שבח, בקשה והודאה.

סרטון 6- לשון התפילה

סרטון 7- שיטת הרמב"ן בתפילה. כוונה בתפילה

-----------------------------------

שיעור מס' 2- מצוות קריאת שמע והזכרת יציאת מצרים (pdf)

שיעור מס' 2- הרחבות (pdf)

סרטון 1- חובת ק"ש

סרטון 2- העמקה בשיטת התוס' וריטב"א בחיוב מצות ק"ש

סרטון 3- מחלוקת בבלי וירושלמי אם ק"ש דאורייתא או דרבנן

סרטון 4- כמה מתוך ק"ש הוא דאורייתא?

סרטון 5- שיטת הרמב"ם בק"ש

סרטון 6- מחלוקת ראב"ע וחכמים לגבי מצות זכירת יציאת מצרים

סרטון 7- מדוע הרמבם לא מנה את זכירת יציאת מצרים במנין המצוות?

-----------------------------------

שיעור מס' 3- ובשכבך ובקומך (pdf)

שיעור מס' 3- הרחבות (pdf)

סרטון 1- מדוע החריגה בלשון במקום "ערב ובוקר"?

סרטון 2- שלוש שיטות באמוראים אם נהג כב"ש

סרטון 3- בשכבך - מגוון דעות אמוראים מתי הוא זמן זה.

סרטון 4- "בשכבך" - זמן הליכה לישון

סרטון 5- סוף זמן ק"ש של ערבית

סרטון 6- שלוש אפשרויות בהבנת מח' חכמים ור"ג במשנה כפי שיוצא מהמעשה בבניו של ר"ג

סרטון 7- סיכום שלוש השיטות בהבנת מח' חכמים ור"ג במשנה

סרטון 8- ביאור תלמידי ר' יונה. פסיקות הרמבם ושו"ע. פירושי באר הגולה הגר"א הלבוש והמ"ב

סרטון 9- סוף זמן ק"ש של ערבית ותחילת זמן של שחרית

סרטון 10- שיטת רשב"י לפי התוספות, הרא"ש והרשב"א

סרטון 11- שיטות הרמב"ם והשו"ע

סרטון 12- סיכום שיטות התנאים והראשונים ב"ובשכבך". הקורא ק"ש של שחרית לאחר זמנה.

סרטון 13- ק"ש של שחרית אחר זמנה: במ"ב - לקרוא גם בעבר זמנה ע"מ לקבל עול מלכות שמים.

-----------------------------------

שיעור מס' 4- זמני התפילות: זמן תפילת שחרית (pdf)

שיעור מס' 4- הרחבות (pdf)

סרטון 1- סוף זמן שחרית: חכמים - חצות, ר' יהודה - עד ארבע שעות.

סרטון 2- עד מתי תפילת שחרית?

סרטון 3- מה האפשריות אם לא התפלל שחרית עד חצות?

סרטון 4- תחילת זמן תפילת שחרית: המשכים לצאת לדרך

סרטון 5- תחילת זמן שחרית לפי ר' ירוחם והתוס' . להלכה לפי שו"ע והמשנה ברורה.

-----------------------------------

שיעור מס' 5- זמני תפילות מנחה וערבית (pdf)

שיעור מס' 5- הרחבות (pdf)

סרטון 1- תחילת זמן תפילת מנחה

סרטון 2- תחילת זמן תפילת מנחה לפי שיטת רש"י ולפי שיטת הרמב"ם

סרטון 3- תפילת מנחה בין שש שעות לשש ומחצה

סרטון 4- מה עדיף מנחה גדולה או קטנה?

סרטון 5- מנחה גדולה או קטנה - איזו עדיף?

סרטון 6- סוף מנחה ותחילת ערבית

סרטון 7- סוף מנחה ותחילת ערבית: "דעבד כמר עבד"

סרטון 8- סוף מנחה ותחילת ערבית: "דעבד כמר עבד"

סרטון 9- סוף מנחה ותחילת ערבית: "דעבד כמר עבד"

סרטון 10- סוף מנחה ותחילת ערבית: "דעבד כמר עבד"

-----------------------------------

שיעור מס' 6- סמיכת גאולה לתפילה (pdf)

שיעור מס' 6- הרחבות (pdf)

סרטון 1- סמיכת גאולה לתפילה

סרטון 2- סמיכת גאולה לתפילה

-----------------------------------

שיעור מס' 7- סמיכת גאולה לתפילה בערבית

-----------------------------------

שיעור מס' 8- ברכות קריאת שמע

סרטון 1- ברכות קריאת שמע

סרטון 2- ברכות קריאת שמע

-----------------------------------

שיעור מס' 9- תפילת תשלומין

שיעור מס' 9- הרחבות (pdf)

סרטון 1- תפילת תשלומין

סרטון 2- תפילת תשלומין

-----------------------------------

שיעור מס' 10- חובת התפילה בציבור

שיעור מס' 10- הרחבות (pdf)

סרטון 1- חובת התפילה בציבור

סרטון 2- חובת התפילה בציבור

סרטון 3- חובת התפילה בציבור

סרטון 4- חובת התפילה בציבור

סרטון 5- חובת התפילה בציבור

-----------------------------------

שיעור מס' 11- המניין

שיעור מס' 11- הרחבות (pdf)

סרטון 1- המניין

סרטון 2- המניין

סרטון 3- המניין

סרטון 4- המניין

-----------------------------------

שיעור מס' 12- חזרת שליח הציבור

שיעור מס' 12- הרחבות (pdf)

סרטון 1- חזרת שליח הציבור

סרטון 2- חזרת שליח הציבור

סרטון 3- חזרת שליח הציבור

סרטון 4- חזרת שליח הציבור

סרטון 5- חזרת שליח הציבור

-----------------------------------

שיעור מס' 13- קדיש וקדושה

שיעור מס' 13- הרחבות (pdf)

סרטון 1- קדושה וקדיש

סרטון 2- קדושה וקדיש

-----------------------------------

שיעור מס' 14- ברכת כהנים – במקדש, בארץ ובחוץ לארץ

שיעור מס' 14- הרחבות (pdf)

סרטון 1- ברכת כהנים – במקדש, בארץ, בחוץ לארץ, ועוד

סרטון 2- ברכת כהנים – במקדש, בארץ, בחוץ לארץ, ועוד

סרטון 3- ברכת כהנים – במקדש, בארץ, בחוץ לארץ, ועוד

סרטון 4- ברכת כהנים – במקדש, בארץ, בחוץ לארץ, ועוד

-----------------------------------

שיעור מס' 15- ברכת כהנים ב'

שיעור מס' 15- הרחבות (pdf)

סרטון 1- ברכת כהנים – הסחת דעת המתברכים וחלקם בברכה

סרטון 2- ברכת כהנים – הסחת דעת המתברכים וחלקם בברכה

סרטון 3- ברכת כהנים – הסחת דעת המתברכים וחלקם בברכה

סרטון 4- ברכת כהנים – הסחת דעת המתברכים וחלקם בברכה

-----------------------------------

שיעור מס' 16- היחיד והציבור בקריאת התורה

שיעור מס' 16- הרחבות (pdf)

סרטון 1- קריאת התורה - חובת היחיד והציבור

סרטון 2- קריאת התורה - חובת היחיד והציבור

סרטון 3- קריאת התורה - חובת היחיד והציבור

סרטון 4- קריאת התורה - חובת היחיד והציבור

-----------------------------------

שיעור מס' 17- חובת היחיד והציבור להשלמת פרשיות התורה

שיעור מס' 17- הרחבות (pdf)

סרטון 1- חובת היחיד והציבור להשלמת פרשיות התורה

סרטון 2- חובת היחיד והציבור להשלמת פרשיות התורה

סרטון 3- חובת היחיד והציבור להשלמת פרשיות התורה

-----------------------------------

שיעור מס' 18- קריאת התורה – העלייה לתורה

שיעור מס' 18- הרחבות (pdf)

סרטון 1- קריאת התורה - העליה לתורה

סרטון 2- קריאת התורה - העליה לתורה

-----------------------------------

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.