English | Francais

Search


אגרות

אגרות

את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר (יש לכתוב בהערות "עבור אגרת בית הדין") כאן

או בהעברה בנקאית לחשבוננו: בנק המזרחי, סניף 403, חשבון 418170

או בכרטיס אשראי בשיחה טלפונית למזכירות בית הדין 02-5371485

 

אגרת פתיחת תיק

עם הגשת כתב התביעה ישולמו 200 ש"ח (אגרה זו לא תוחזר גם אם התיק יסגר). לאחר חתימת הנתבעים על הסכם הבוררות ישלם התובע את חלקה השני של האגרה.

 

בתביעה לה שווי כספי, תקבע האגרה על פי גובה התביעה (הסכום שהתובע נקב בכתב התביעה):

עד 50,000 ש"ח - 750 ש"ח.

מעל 50,000 ש"ח - 1.5% מסך התביעה.

מעל 10 מליון ש"ח - 1.5% על 10 מליון הראשונים, 0.75% על יתר הסכום.

 

בתיקים העוסקים בליקויי בנייה, במקום 1.5% ישולמו 3% (עודכן בתאריך 19.10.22).

בהליך תביעה קטנה עד לסך 15,000 ש"ח (דן יחיד; דיון אחד; ללא רשות ערעור; ובאישור הנהלת בית הדין) - ללא אגרה נוספת מעבר לאגרת פתיחת התיק.

 

תביעות שאינן כספיות 

(כגון תביעה לצו עשה או צו לא תעשה בעניין שאין לו שווי כספי) -

1500 ש"ח, 5000 ש"ח נוספים בתחילת כל דיון שלישי. 


 אגרה בתביעה נגדית

כאשר הנתבע מגיש תביעה נגדית, יש להבחין בין שני מצבים שונים

אם התביעה הנגדית משמשת רק כטענת הגנה (קיזוז), על מנת לפטור את הנתבע מן הסכומים הנתבעים אך הנתבע אינו דורש תשלום כספי בפועל מן התובע - הנתבע לא ישלם אגרה.

אם בתביעה הנגדית הנתבע דורש תשלום בפועל מן התובע, עליו לשלם אגרה על פי המדרגות שפורטו לעיל.

 

אגרת ערעור

אגרת ערעור – 1.5% מסך הבקשה (סך השינוי המבוקש בהשוואה לסכום שנפסק ע"י בית דין קמא) ולא פחות מ-2,000 ש"ח, בתביעות לא כספיות - 2,000 ש"ח.

 

אגרת ביקור 

במקרה שבית הדין נדרש לסיור במקום הסכסוך, על פי החלטת בית הדין תגבה אגרה נוספת בשיעור של עד 1,500 ש"ח.

 

אגרת ביטול דיון 

דיון שבוטל לבקשת הצדדים פחות מ72 שעות לפני המועד המתוכנן לקיומו, מחייב באגרה של 1,000 ש"ח, גם אם אושר הביטול על ידי בית הדין. סכום זה ישולם למשרד בית הדין.

בנוסף, רשאי צד לדרוש תשלום הוצאות בשל ביטול הדיון על ידי צד שכנגד, ואלו ייקבעו בנפרד על ידי בית הדין לפי שיקול דעתו. כמובן, אי הגעה לדיון שנקבע תחייב גם היא בתשלומים האמורים.

 

בתיקים שנפתחו החל משנת תשפ"ד 16/09/23

בית הדין או מנהל בית הדין רשאים לחייב באגרות נוספות במקרה של התנהלות בחוסר תום לב.

מנהל בית הדין רשאי לחייב באגרה נוספת במקרה שהיקף העבודה גדול ביחס לאגרה ששולמה, עד לסך 250 ש"ח לשעת עבודה של דיין או של מנהל בית הדין, ועד לסך 100 ש"ח לשעת עבודה של מזכיר/ה בית הדין. היקף השעות ייקבע ע"פ הצהרה של הנוגעים בדבר.

בתיקים שנפתחו לפני א' תשרי תשפ"ג 26/09/22

אגרת פתיחת תיק מינימלית - 500 ש"ח

אגרת פתיחת תיק בתביעה לא-כספית - 1000 ש"ח

אין חיוב אגרה על דו"ח מומחה. 

בתיקים שנפתחו לפני כ"ד תשרי תשפ"ב 30/09/21

אגרת בקשת רשות ערעור / ערעור - 2,000 ש"ח

במידה והבקשה תאושר, אין אגרה נוספת על הטיפול בערעור.

בתיקים שנפתחו לפני י"ד באייר תשע"ז 10/05/17

האגרה הבסיסית - 1.5% מסך התביעה.

אגרה עבור בקשת רשות ערעור – 1,500 ש"ח.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.