English | Francais

Search


סעיף בוררות בחוזה

בעת עריכת חוזה, ניתן לקבוע מראש, שבמידה ויתגלע סכסוך בין הצדדים, הוא יתברר בפני בית הדין של רשת בתי הדין "ארץ חמדה - גזית". באופן זה, מונעים סחבת סביב בחירת הערכאה שתדון בסכסוך.

להלן נוסח סעיף בוררות אותו ניתן לשלב בכל חוזה, בו נקבע בית הדין של  'ארץ חמדה - גזית' כבורר מוסכם. 
 
נוסח סעיף בוררות לחוזה
הצדדים מסכימים, כי כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם זה, בין הנובע באופן ישיר ובין הנובע באופן עקיף ממנו, הן ביחס לביצועו, פירושו תחולתו או תוקפו, יועבר להכרעתו של בית הדין שיקבע על ידי מנהל "ארץ חמדה - גזית"  עפ"י סדרי הדין הנהוגים ברשת בתי הדין. חתימת הצדדים על הסכם זה, כדין חתימה על הסכם בוררות של רשת בתי הדין.

להלן נוסח סעיף כשרות משפטית הלכתית אותו ניתן לשלב בכל חוזה.

כשרות משפטית והלכתית
הצדדים מקבלים על עצמם את דעת הפוסק המקיים הסכם זה. הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות נעשו על פי היתר עסקה כתקנת מהר"מ מקרקא, וכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים על פי תקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה, בכלי הכשר לקנות בו, בבית דין חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא, כתיקון חכמים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.