English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת ויקהל פקודי

ויקהל | כג אדר תשע"ב | 17/03/2012

פרשת השבוע: בונים את המשכן = הציבור מקבל אחריות

האם בניית המשכן והציווים על הקרבת הקרבנות הם תוצאה של חטא העגל ויש בהם גם משום השלמה עם מצב רוחני לא מספיק גבוה? או האם גם לכתחילה, ברמה רוחנית גבוהה, אנו זקוקים למשכן ולקרבנות? הרבה קולמוסין נשתברו ונהרות דיו נשפכו בכתיבה על נושאים אלה. השבוע, עם סיום הקריאה בתורה בפרשיות בניית המשכן, נשתדל להאיר את הסוגיה מכיוון שונה. במשך תקופה ארוכה (לא נדון בשאלה מה היה אורכה), שיעבדו המצרים את בני ישראל במצרים, כעבדי פרך הבונים ערי מסכנות לפרעה. העבדים שיצאו מכור ההיתוך, היו צריכים לעבור גם מהפך מנטאלי. הצורך בקבלת החלטות הקשורות לקביעת סדרי עדיפות ומטרות, סדרי תכנון וביצוע ובעיקר קבלת אחריות על ההשלכות והתוצאות, אינו חלק מעולמו הרוחני והאינטלקטואלי של העבד. הוא לעולם לא יהיה עסוק בדיון - מה יהיו תוצאות מעשיו על החברה הכללית ועל חיי הציבור. עבדים עסוקים בעיקר במילוי המשימות שבעליהם החליטו עליהם. בעולם בו קיימת עבדות, החברה גם לא מעסיקה את עצמה בשאלה כיצד תשפיע החלטה כלשהי על איכות חייהם או על גורלם של העבדים. העבדים היו המכונות ששימשו להוצאת תפוקה עבור אדוניהם. לכן, הציווי בתחילת פרשת תרומה, על איסוף החומרים, על התכנון והביצוע של בנין המשכן, היה אמור לחולל מהפך רוחני ושינוי דרכי החשיבה של חבורת העבדים שיצאה ממצרים. הקריאה לתרום, משמעותה מכאן ואילך: יש לכולם (כל אחד נדרש לתרום לפחות מחצית שקל) סולם ערכים חברתי לאומי, שכדי לשמור עליו יש צורך בויתור של הפרט לטובת צרכי הכלל.


Dedication

 

 

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

לע"נ

 

הרב שלמה מרזל ז"ל

נלב"ע י' באייר תשע"א

 

 

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.