English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת מטות מסעי

מטות | ב אב תשע"ב | 21/07/2012


חמדת משפט: "תשלומי איזון" – האם ומתי

התובעים והנתבעים היו שכנים בבית משותף. התובעים גרים בקומה הראשונה, ואילו הנתבעים גרו בקומה השניה, מעליהם. בשנת 2002 (כך על פי כתב התביעה) חברו מספר דיירים בבית המשותף, לתוכנית הרחבה של דירותיהם. במסגרת זו, הגישו בקשה לשינוי תב"ע כך שיוכלו לבצע הרחבה זו. לאחר מכן, הגישו גם בקשות להיתרי בניה בהתאם לתב"ע החדשה. גודל ההרחבה של דירת התובעים היא כ- 60 מ"ר הכוללים חדרים, וכן כ25 מ"ר מחסן. ואילו לנתבעים אישרו בתכנית להרחיב את ביתם אך במעט: סגירת מרפסת פתוחה של כ-20 מ"ר. בנוסף, כל שאר השטח הבנוי של התובעים, הפך בתכנית לשתי מרפסות גדולות. אין חולק, שבין השכנים הוסכם בשעתו, שלא תהיינה תביעות הדדיות בעניין הבדלים בהיקף ההרחבה, וכל אחד ירחיב כפי שהוא רוצה. התובע והנתבע, הגישו במשותף, עם שכנים נוספים, את הבקשה להיתר בניה ובאותה שעה חשבו שגם יבצעו את ההרחבה במשותף. התובעים דורשים השתתפות הנתבעים בעלויות הבניה שלהם מהם נהנו הנתבעים (ובהיבט זה לא נדון בגליון זה). מן העבר השני הנתבעים תובעים (תביעה שכנגד) תשלומי איזון על פי החוק, לאור העובדה שהתובעים הרחיבו את דירתם בשיעור גדול הרבה יותר מאשר הנתבעים.Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

גיטה בריינדל  קליין ע"ה

בת מו"ר אברהם אבא וביילה

נלב"ע ד' באב תשס"ג

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.