English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת וישלח

וישלח | יז כסלו תשע"ג | 01/12/2012


חמדת הדף היומי: כל מקום שאסרו משום מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור

הגמרא מביאה (סד ע"ב) את אמירתו של רב ש'כל מקום שאסרו חכמים משום מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור'. הגמרא כותבת שאמירה זו של רב תלויה במחלוקת תנאים, שנחלקו האם מותר לשים בגד רטוב לייבוש בשבת במקום נסתר, או שכיון שבמקום גלוי זה נאסר מפני מראית העין שיחשבו שמותר לכבס בשבת, זה נאסר גם במקום נסתר. ריטב"א (קלט ע"ב ד"ה תנאי) ותוס' (חולין דף מא ד"ה ובשוק) כותבים שבירושלמי פסקו לא כרב, אבל הגאונים פסקו כרב. תוס' בכתובות (ד"ה ממעכן) מקשה מהגמרא שם (ס ע"א) שאומרת שצינור שעלו בו קשקשין, שמפריעים לזרם המים בצינור לזרום, "ממעכן ברגלו בצינעא בשבת" וכך הוא משחרר את הסתימה. (מכאן למד המנחת יצחק ו, כט ועוד אחרונים שמותר לפתוח סתימה בבית הכסא באופנים מסוימים) ומשמע שאסור לעשות זאת בפרהסיא אלא בצינעא, ויוצא שכללו של רב, שכל דבר שנאסר בפרהסיא נאסר גם בצינעא, אינו נכון. תוס' בכתובות מתרץ שאם כל החשש זה רק שיראו שעשה איסור דרבנן, ויחשבו שמותר לעשות כן, מותר לעשות בצינעא, גם אם יש איסור משום מראית עין לעיני כל. אמנם, למעוך את הלכלוכים עם הרגל, שעושה זאת בשינוי, גם אם רואים אותו, לא יחשבו להתיר איסור דאורייתא. אבל כששוטח בגד רטוב ליבוש בשבת, זה יכול להוביל את האנשים לחשוב שמותר לכבס בשבת.
Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.