English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת משפטים

משפטים | |כ"ד שבט תשע"ד | 25/01/2014ארץ אגדה: אשת שאול - והמחוללות

מאמר זה בא כהמשך לסדרת מאמרים שדנה במאורעות פלגש בגבעה, ונחזור בקצרה על עיקרי הדברים. בספר שופטים (יט-כא). מסופר על אכסנאי לוי שרצה להתארח בגבעת בנימין; הם לא רצו לארחו, ואף התעללו בפילגש שלו. בעקבות כך "בני ישראל" ניהלו מלחמה כנגד "בני בנימין". הפרשיה מדגישה בתחילתה ובסיומה שהיא התרחשה בתקופה ש"אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל"; אולם היא מכילה סתירות רבות והיא מרמזת שהדברים אינם כפשוטם, ואכן יש מסורת מאליהו (מובאת בהערת השולים ) שהם התרחשו בראשית היאחזות ישראל בארצם, בזמן שיהושע היה בתוקף של מלך. במאמר הקודם "המלחמה במצפה" התבאר שתרגום יונתן מרמז שהמאורעות נכתבו על ידי עתניאל, שנקרא גם בשם "יהודה" ו"יעבץ"; ומדובר במלחמה רוחנית בין שתי דמויות של צדיקים; בין "יהודה הצדיק" ותלמידיו שפורשים מענייני העולם הזה ועוסקים בתורה ובתפילה בלבד, לבין "בנימין הצדיק" ותלמידיו שעוסקים במסירות נפש בענייני העולם הזה משום שלדעתם זהו רצון הבורא.

Dedication

  לרפואה שלימה ומהירה

בתוך שאר חולי עמו ישראל

איטה בת חנה ארנרייך
*

אליהו בן שרה זלדה כרמל
*

רחלי בת רוזי בוסקילה

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

 

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.