English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת תצוה

תצוה | ט אדר תשע"ה | 28/02/2015
ארץ אגדה: קבורת ר' אלעזר ברבי שמעון

בבבא מציעא (דף פד, ב) יש תיאור פלאי של הסתלקות ר' אלעזר ברבי שמעון, וז"ל הסוגיה בתרגום חופשי: "כאשר נחה נפשו (של ר' אלעזר), אמר לה לאשתו: יודע אני שהחכמים כועסים עלי, ולא יתעסקו בי כראוי, הניחי אותי בעליה ואל תפחדי ממני. אמר ר' שמואל בר נחמני: סיפרה לי אמו של ר' יונתן שסיפרה לה אשתו של רבי אלעזר ברבי שמעון: לא פחות משמונה עשרה ולא יותר מעשרים ושתים שנה הנחתי אותו בעליה. כאשר הייתי עולה לשם הייתי מעיינת בשערותיו, כאשר היתה נתלשת שערה היה יוצא דם. יום אחד ראיתי תולעת שיוצאת מאוזנו, וחלשה דעתי. נראה לי בחלום ואמר לי: לא כלום הוא, אלא שיום אחד שמעתי שזלזלו בכבוד תלמיד-חכם ולא מחיתי כראוי לי. כאשר היו באים שנים לדין היו עומדים לפני הפתח, אמר זה את דבריו ואמר זה את דבריו, ויצא קול מן העליה ואמר: איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי. יום אחד רבה אשתו עם שכנתה, אמרה לה (השכנה): תהא כבעלה שלא ניתן לקבורה! אמרו החכמים: כל כך הרבה ודאי אין זה דרך ארץ! ויש אומרים שר' שמעון בן יוחאי נראה להם בחלום ואמר להם: פרידה (יונה מצמד יונים) אחת יש לי ביניכם ואי אתם רוצים להביאה אצלי. הלכו החכמים להתעסק בו, ולא הניחו להם בני עכבריא משום שכל השנים שהיה ר' אלעזר ברבי שמעון ישן בעלייתו לא נכנסה חיה רעה לעירם. יום אחד, ערב יום כפור היה, היו טרודים, שלחו החכמים לבני מירון1, והעלו את מיטתו והביאוהו למערה של אביו. מצאו נחש שמקיף את המערה. אמרו לו נחש נחש, פתח פיך ויכנס בן אצל אביו. פתח להם.Dedication

לע"נ

 הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א אדר א' תשע"ד

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.