English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת במדבר

במדבר | ה סיון תשע"ה | 23/05/2015
ארץ אגדה: קנה גרדי

במשנה במסכת שבת (פ"י, ה"ה) מסכימים חכמים ור' שמעון שמלאכה שיכולה להיעשות על ידי אדם אחד ונעשתה על ידי שנים – ששניהם פטורים. בירושלמי על משנה זו מובאת מחלוקת בין רבי לבין ר' אלעזר בנו של ר' שמעון, וז"ל הירושלמי בתרגום חופשי בתוספת ביאור: "קנה גרדי (קנה של אורגים והוא דבר שאדם אחד מסוגל להוציאו) רבי פוטר, ר' אלעזר ברבי שמעון מחייב. אמר לו רבי כך שמעתי מאביך. אמר לו הזמן שלמדתי לפני אבי (ר' שמעון) בעמידה (בדרך עראי) גדול מהזמן שאתה למדת לפניו בישיבה. ורבי תלמידו של רשב"י היה? לא! תלמידו של ר' יעקב בר קודשי היה! אלא כך אמר לו (ר' אלעזר) הזמן שלמדתי לפני אבא בעמידה גדול מהזמן שאתה למדת לפני רבך בישיבה. כשהיה ר' אלעזר ברבי שמעון נכנס לבית הוועד היו פניו של רבי מקדירות (משום שר' אלעזר היה מקנטר אותו בדברי תורה) אמר לו אביו (רשב"ג): ויאות (אתה צריך לקבל את הקנטור בהכנעה) זה ארי בן ארי אבל אתה ארי בן שועל. כאשר נפטר ר' אלעזר שלח רבי לאשתו של ר' אלעזר שהוא רוצה לשאתה. אמרה לו: כלי שנשתמש בו קדש ישתמש בו חול?!" הרמב"ם, בהקדמתו ליד החזקה, מונה את ר' שמעון בין רבותיו של רבי, ומאידך הוא אינו מונה את ר' יעקב בן קודשי. וצריך לברר מדוע מתעלם הרמב"ם מדברי הירושלמי שרבי לא קיבל תורה מר' שמעון - אלא מר' יעקב בן קודשי.

Dedication

לע"נ

הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל

ראש ישיבת הר עציון

 

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

 הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.