English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת תצוה

תצוה | ט אדר תשע"ח | 24/02/2018


חמדת האינציקלופדיה התלמודית: אורים ותומים

וְנָתַתָּ אֶל חֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט אֶת הָאוּרִים וְאֶת הַתֻּמִּים וְהָיוּ עַל לֵב אַהֲרֹן בְּבֹאוֹ לִפְנֵי ה' וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת מִשְׁפַּט בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל לִבּוֹ לִפְנֵי ה' תָּמִיד. (כח, ל) מי רשאי לשאול באורים ותומים, וכיצד ניתנה בהם התשובה? שמם ומהותם. אורים ותומים נקראו כן על שם שמאירים ומפרשים את דבריהם ומשלימים את דבריהם שיתקיימו (יומא עג ב ורש"י). ובירושלמי (יומא פ"ז ה"ג) אמרו: על שם שהם מאירים לישראל ומתימים להם את הדרך ילכו בה כשישראל הם תמימים. ונקראו משפט, כמו שנאמר: וְשָׁאַל לוֹ בְּמִשְׁפַּט הָאוּרִים (במדבר כז כא), לפי שהם כמו דין שאינו חוזר, שאף על פי שגזירת נביא חוזרת לפעמים, גזירת אורים ותומים אינה חוזרת (יומא שם), ועוד שמפרש ומברר דבריו, שהמשפט הוא בירור דברים (רש"י שמות כח טו ועי"ש כח ל). ואף נקראו כְּרֵתִי וּפְלֵתִי (שמואל ב כ כג) - "כרתי", שכורתים דבריהם, שאומרים דברים קצובים וגמורים; "פלתי", שמופלאים בדבריהם (ברכות ד א ורש"י, ולפי התוס' שם כרתי ופלתי הוא הסנהדרין).

ארץ אגדה: מה למד דויד מאחיתופל

בפרק 'קנין תורה' (אבות פ"ו מ"ג) מובא לימוד בקל-וחומר שצריך להעמיק בהבנתו: "הלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד אפילו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד. שכן מצינו בדויד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, וקראו רבו אלופו ומיודעו. שנאמר 'וְאַתָּה אֱנוֹשׁ כְּעֶרְכִּי אַלּוּפִי וּמְיֻדָּעִי' (תהלים נה, יד). והלא דברים קל וחומר! ומה דויד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד, קראו רבו אלופו ומיודעו, הלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד אפילו אות אחת, על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד!". נאמר כאן שדויד שלמד מאחיתופל שני דברים ונהג בו כבוד, ואם כן קל-וחומר שהלומד מחבירו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד. אלא שקל-וחומר זה אינו מובן, שהרי אם דויד למד מאחיתופל שני דברים אולי זו הכמות הפחותה שמחייבת לנהוג כבוד בזה שלימד, אך לימוד אות אחת אינו מחייב בכך. ונראה שקושי זה הוא מכוון. ומטרתו לרמז שדויד למד מאחיתופל 'שני דברים' שעל פניהם הם אינם נראים כ'תורה' ואולי אף מנוגדים לה. ואם דויד נהג כבוד באחיתופל שלימדו שני דברים שאינם תורה, קל וחומר שצריך לנהוג כבוד במי שלמד מחבירו אות של תורה ממש. כדי להרחיב בכוונת מאמר חז"ל זה יש להקדים ולחזור בקצרה על מה שהתבאר במאמר הקודם.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

  

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ

ר' בן ציון גרוסמן ז"ל

נלב"ע
 כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
 צפורה בת יונה
דונייר
ע"ה
 נלב"ע י"ב אדר א'

 

 

לע"נ
חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה


לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל

נלב"ע

י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד


לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.