English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת וילך

וילך | ו תשרי תשע"ט | 15/09/2018חמדת האינציקלופדיה התלמודית: כתיבת ספר תורה

האם יש עדיין מצוה על כל אדם מישראל לכתוב ספר תורה בזמננו? חסרות ויתרות. צורת כתיבתן של מלים במקרא, מלאות או חסרות, הלכה למשה מסיני היא (שו"ת רדב"ז סי' אלף כ ע"פ נדרים לז ב). וכן כתב הרמב"ם (בפירושו לתלמוד מגילה לא ב), שהתורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל, כתבה משה רבינו מפי הקב"ה, ותיבה שאמר לכתבה מלאה כתבה מלאה, ותיבה שאמר לכתבה חסרה כתבה חסרה. וזה שהביא לגדולי בעלי המקרא למנות מלא וחסר בכל המקרא ולחבר ספרים במסורת (הקדמת הרמב"ן לתורה, ועי' מסורת התורה והנביאים לר"פ פינפער אות יב, שבעלי המסורת מנו כחמשת אלפים חסרות בתורה). וכן דרשו (מגילה ג א ונדרים לז ב): וַיִּקְרְאוּ בַסֵּפֶר בְּתוֹרַת הָאֱלֹקֵים וגו' וַיָּבִינוּ בַּמִּקְרָא (נחמיה ח ח), אלו המסורות, ופירשו התוספות והרא"ש (שם) שהן החסרות והיתרות. ויש מפרשים כן אותה ששנינו (אבות פ"ג מי"ג): מסורת סייג לתורה, היינו מלא וחסר והטעמים שמסרו אותם חכמים לתלמידיהם, שהם סייג לתורה שבכתב, שלא ימצאו הספרים חלוקים כי אם במקומות מועטים (רבנו יונה שם).


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

רוחמה רחל בת שושנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.