English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת ויחי

ויחי | יד טבת תשף | 11/01/2020הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

משפחתו של נתבע 1 היא בעלת בית בישוב והחליטה לעבור דירה, התובעים הגיעו לנתבע 1 על ידי מזכירות הישוב וביקשו לשכור את הבית. נחתם חוזה לשנה, שבו נוסף סעיף שעד חודש לפני סיום השכירות יוחלט על הארכת השכירות למשך שנה או שנתיים וכן שתהיה לתובעים "זכות ראשונים" (להלן, הסעיף). לאחר כחצי שנת שכירות, נתבע 1 ומשפחתו החליטו שברצונם למכור את הבית שבישוב, והם מכרו אותו לנתבע 2. התובעים טוענים שעל פי החוזה הם זכאים להמשיך ולגור בבית בשכירות שנתיים נוספות, אולם, נתבע 2 מסרב בטענה שהוא מעוניין לגור בדירה בגיבויו של נתבע 1. התובעים הסבירו לבית הדין את הקושי שלהם לעבור דירה. לדבריהם הסעיף נוסף לחוזה, לאחר מו"מ בו הבהירו את הצורך שלהם לשכירות לזמן ארוך. בנוסף הם טוענים שהם הסכימו לשלם 500 ₪ נוספים בחודש תמורת האופציה להארכת השכירות. נתבע 1 השיב שלשני הצדדים לא היה ברור שמעבר הדירה של התובעים ושל נתבע 1 יעלה יפה, ולכן היה ברור שיתכן השכירות תסתיים בסוף השנה הראשונה. לטענת הנתבע בסעיף שנוסף לחוזה נכתב שניתן להאריך את השכירות בשנתיים בהסכמת שני הצדדים בלבד. בנוסף, הסעיף נתן לתובעים "זכות ראשונים" בהשכרת הדירה בלבד, ושלל מנתבע 1 את האפשרות להשכיר את הבית לאנשים אחרים. אולם הוא לא שלל מנתבע 1 את הזכות למכור את הבית. לכן על התובעים להעביר את הדירה לרשות הנתבע 2. בגלל אי ההבנה הוא מסכים להשיב 300 ₪ לחודש כפול 12 חודשי שכירות בחזרה לתובעים.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

שלהבת בת ברכה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.