English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת מטות מסעי

מטות | כו תמוז תש"ף | 18/07/2020


הלכה פסוקה: תשלום על השקעה כושלת בשותפות חקלאית

התובע הוא משקיע והנתבעת היא שותפות בין ארבעה חקלאיים. התובע העביר לנתבעת 480,000 ₪ לצורך עיבוד הקרקע במסגרת אוצר בית דין. הוסכם בין הצדדים כי על הנתבעים להחזיר את ההלוואה בתוספת 40% מהרווחים שיהיו. בפועל אוצר בית הדין שאיתו חתמו החקלאים לא עמד בהסכם, בנוסף החלקה הניבה 4 טון במקום 9 טון. הביטוח פיצה את החקלאים בסכום של כ- 70,000 ₪. הנתבעת הודתה כי היא חייבת לתובע סך של 254 אלף ₪, ואותם הנתבעת החזירה לתובע. בנוסף הוא טוען שהיתה רשלנות של הנתבעת בקיום החוזה בכמה פרטים: אוצר בית הדין קנה את היבול במחיר נמוך ממה שהתחייב, והנתבעת לא פדתה את ההמחאה שקיבלה מאוצר בית הדין. בנוסף, היה על הנתבעת לקטוף את היבול ללא אישור מבית הדין, וכן היה עליהם לעבור להיתר מכירה לאור התנהלות אוצר בית הדין. משלא עשתה הנתבעת כך, הרי הסכם ההלוואה בטל. לטענת התובע על הנתבעת להחזיר לו את מלוא ההלוואה, וכן לפצות אותו על הריבית בגין משכנתא שלקח לצורך מתן ההלוואה לנתבעת, וכן בגין אובדן רווחים חלופיים מהכסף שהלווה לנתבעת. לדברי התובע, אפילו נציג הנתבעת הודה בחוב בסך 80,000 ₪. לטענת הנתבעת ההסכם עם הנתבע היה הסכם שותפות, ולא הלוואה. בנוסף, לא היתה רשלנות מצד הנתבעת בשום שלב, אלא שנגרם נזק לחלקה, גם בגלל שאוצר בית הדין לא קיים את חלקו בהסכם, וגם בגלל ההלכה שמונעת גידול אופטימלי. לא היתה אפשרות לעבור למסלול של היתר מכירה משום שהם חששו להפסיד את כל הסכום מאוצר בית הדין. הסכם הפשרה שנחתם עם אוצר בית הדין היה הוגן, ולא היתה דרך טובה יותר לנהוג. בפני בית הדין הובא עד שהיה בקשר עם אוצר בית הדין, ובית הדין הזמין מומחה שענה לשאלות בית הדין לגבי ההשקעה בגידולים החקלאים.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של 

ישראל בן רבקה

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה נלב"ע ד אב)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.