English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת תרומה

תרומה | ד אדר א תשפ"ב | 05/02/2022

פרשת השבוע: המשפט העברי וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו (חלק ב)

הציווי לבנות את מערכת המשפט של המדינה היהודית, הוא חלק בלתי נפרד, צמוד וכלול במעמד הר סיני, המאורע המכונן של עם ישראל כאומה (רס"ג), כך הוכחנו בדברינו הקודמים. שתי הפרשיות הראשונות, שמשמשות כפתיחה לפירוט של הדין המהותי, הן הפרשיות העוסקות בעבד עברי ואמה עבריה. נברר אלו ערכים המבטאים את כבוד האדם וחירותו באים לידי ביטוי בפרשיות אלה, מתוך עיון בפסוקים ובדברי חז"ל. נקדים ונאמר כי עד למהפכה התעשייתית, העולם היה מבוסס בעיקר על עבודת כפיים. לכאורה, העבדות הייתה הכרח בל יגונה. אע"פ כן, כתנאי ליציאת מצרים, היו צריכים בני ישראל לשלח את העבדים שלהם (ע"פ ירמיהו והירושלמי). כך הקדימה היהדות את סלידתה ממוסד העבדות אלפי שנים לפני אייב לינקולן, שגם לו מגיע ישר כח גדול. גם לעבד כנעני יש זכויות כבן אנוש על פי ההלכה. בגלל קוצר היריעה, בדברינו בשבועות הקרובים נעסוק רק בעבד ואמה עברים. כיוון ש"דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר", נתייחס גם לפסוקים בספר דברים (דברים ט"ו יב-יח) העוסקים גם הם בעבד עברי שמכרוהו בית דין (רש"י). "כִּי תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי" (שמות כ"א ב) – "כִּי יִמָּכֵר לְךָ אָחִיךָ הָעִבְרִי אוֹ הָעִבְרִיָּה" (דברים ט"ו יב).

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

רבקה בת שרה בלה

ר' יצחק בן בריינדל גיטה 

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.