English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת ויקהל

ויקהל | כה אדר א תשפ"ב | 26/02/2022
ארץ אגדה: ארוך וגוץ

במסכת בבא מציעא (דף פא,ב) מובא מעשה בשני אנשים שעברו בנהר, וז"ל המעשה כשהוא מתורגם בתוספת ביאור: "שני אנשים היו מהלכים בדרך, אחד ארוך (גבוה) ואחד גוץ (נמוך). הארוך היה רוכב על חמור והיה לו גם סדין שאותו הניח מאחוריו על חמורו. והגוץ היה מתכסה בסרבל (בגד צמר עבה) והולך ברגליו. כאשר הגיעו לנהר פשט הגוץ את הסרבל שלו והניח אותו על החמור, ונטל את הסדין מעל החמור והתכסה בו. שטפו מי הנהר את הסדין ואיבדוהו. תבע הארוך מהגוץ שישלם לו את הסדין ובאו למשפט בפני רבא. חייב רבא את הגוץ, שהרי דין התורה הוא שהשואל דבר מחברו חייב בכל נזק שיקרה לדבר השאול. תמהו החכמים על הפסק של רבא, משום שקיים דין תורה נוסף הנקרא 'שאלה בבעלים', שאם בעת השאלת דבר היה בעל הדבר עוסק במלאכה עבור השואל, פטור השואל מלשלם. והרי במקרה זה בעת השאלת הסדין הסכים בעל הסדין לשאת את הסרבל של השואל על גבי חמורו, ולכן פטור השואל מלשלם מדין 'שאלה בבעלים'. ונבוך רבא ופניו החווירו שיצא מתחת ידו פסק דין שאינו נכון. לבסוף התברר שהגוץ נטל הסדין מן החמור ושם עליו את הסרבל בלא ידיעתו של הארוך. ונמצא שהפסק של רבא היה צודק, שהרי המשאיל לא עסק מרצונו בנשיאת הסרבל של השואל, ולכן אין כאן פטור של 'שאלה בבעלים', ולבד מכך יש המחשיבים את מי ששואל בלא דעת הבעלים ל'גזלן', ונמצא שיש לחייבו בדמי הסדין גם מטעם שנחשב לגזלן." הספור עצמו הוא פשוט, אלא שלא מובן מדוע מסופר שם שבעל הסדין היה אדם ארוך ובעל הסרבל היה אדם קצר (גוץ). בפירוש 'תורת חיים' נדחק בכך וביאר שכיון שהסדין היה ארוך ממידתו של הקצר לפיכך הוא נשטף בנהר. אלא שעדין קשה שהרי הדין נכון גם אם הסדין היה נשטף מכל סיבה אחרת, ואם כן לא היתה הסוגיה צריכה להביא פרט טפל זה. ונראה שהסוגיה הביאה פרטים טפלים אלו, משום שהמקרה שבא לפני רבא הזכיר מקרה דומה בדיני שמיים שמתרחש לפעמים בין אחד 'ארוך' ואחד 'קצר', ולדין שפסק רבא יש השלכות גם לגבי מקרה זה. וענין זה יתבאר לקמן.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

גדעון בן רחל

רחל בת טליה

יוסף חלילי בן רחל

נהוראי בן רבקה נמיר

רבקה בת שרה בלה

ר' יצחק בן בריינדל גיטה

משה בן רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז

לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
 בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
 הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.