English | Francais

Search


שנת תשפ"ב | שבת פרשת קרח

קורח | כו סיון תשפ"ב | 25/06/2022
ארץ אגדה: האמנם רבי פנחס חתן רשב"י

במסכת שבת (דף לג,ב) מסופר על המאורעות שעברו על רשב"י ובנו רבי אלעזר לאחר שיצאו מן המערה1. ומסופר שבתחילה הם כעסו על אנשים שהיו חורשים וזורעים, ולאחר מכן הם פגשו ב'ההוא סבא' שרץ בין השמשות עם שתי אגודות הדסים והוא הניח את דעתם. ומסופר בהמשך: "שמע רבי פנחס בן יאיר חתנו ויצא לקראתו (של רבי שמעון) הכניס אותו לבית המרחץ והיה מטפל בבשרו, ראה שיש סדקים בעורו (שנגרמו משהייתו הממושכת במערה) ובכה, ונשרו דמעות עיניו על פצעיו של רבי שמעון וצעק רבי שמעון מכאב. אמר לו (רבי פנחס): אוי לי שראיתיך בכך! - אמר לו: אשריך שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך - לא מצאת בי כך (ריבוי תורה). שמתחילה כשהיה מקשה רבי שמעון בן יוחאי קושיה – היה מתרץ לו רבי פנחס בן יאיר תריסר תירוצים, לסוף (לאחר היציאה מהמערה) כשהיה מקשה רבי פנחס בן יאיר קושיה – היה מתרץ לו רבי שמעון בן יוחאי עשרים וארבעה תירוצים. לפי המסופר באגדה זו רבי פנחס בן יאיר היה חתנו של רשב"י כלומר שהוא נשא את בתו של רשב"י. ויש שהקשו שבזוהר מסופר בכמה מקומות להיפך שרשב"י נשא את בתו של רבי פנחס בן יאיר. ובספר תולדות תנאים ואמוראים (חלק ג עמוד 1015) הקשה שמהזוהר עצמו (אחרי מות דף ס,א) משמע שרבי אלעזר לא היה נכד ממש של רבי פנחס בן יאיר, משום שרבי אלעזר קורא לו שם בפניו בשם 'רבי פנחס' ומשמע מכך שרבי אלעזר לא היה נכד ממש של רבי פנחס. אלא שאין זה הקושי היחיד, כאשר מתבוננים במסופר על רבי פנחס בן יאיר רואים שיש סתירות נוספות בעניינו. בתלמוד הירושלמי (דמאי פ"א ה"ג) מסופר שרבי [יהודה הנשיא] ביטל את דעתו ההלכתית כאשר רבי פנחס בא ורמז לו שאינו מסכים עמו, ורבי השתדל לכבדו ולרצותו כאילו היה רבי פנחס גדול הדור. ובדומה מסופר בתלמוד הבבלי (חולין דף ז,ב) שמוסיף שרבי יהודה הנשיא יצא להקביל את פניו (כנהוג בתלמיד היוצא להקביל את רבו). ומאידך בתוספתא (אהלות יח,יח) משמע להיפך שרבי התייחס אליו כמו שרב מתייחס לתלמידו, וז"ל התוספתא שם (בגרסתנו - גירסת וילנא - וכגרסה שהיתה לפני חסדי דוד): "מעשה ברבי ור' ישמעאל בר' יוסי ור' אליעזר הקפר ששבתו בחנות של גוי בלוד, והיה ר' פנחס בן יאיר יושב לפניהן. אמרו לו אשקלון מה אתם בה? אמר להן מוכרים חטים בבסילקאות שלהן וטופלין את פסחיהן לערב..." במעשה זה רבי פנחס מתואר כיושב לפני רבי ושאר החכמים, כלומר שהוא נחשב כתלמיד של רבי ושלהם, וכבר הרגיש בעל חסדי דוד שלשון זו אינה מתאימה ליחס של הכבוד וההתבטלות שבהם נהג רבי כלפי רבי פנחס בן יאיר כמסופר בבבלי ובירושלמי. ובוודאי שאינה מתאימה לדברי הזוהר שרבי פנחס בן יאיר היה חמיו של רשב"י (שהיה רבו של רבי), ואם כן היה מבוגר מרבי ומהחכמים שהיו עמו ותמוה מדוע הוא ישב לפניהם כתלמיד לפני רבותיו. קושי נוסף הוא בהבנת הדברים שסיפר להם שם רבי פנחס בן יאיר. רבי יהודה הנשיא והחכמים שעימו רצו לדעת מה דינה של העיר אשקלון. עיר זו היתה בגבולה הדרומי של ארץ ישראל והיתה נחשבת לחוץ לארץ (כמבואר במשנה בגיטין דף ב,א) והם התלבטו האם דינה כחוץ לארץ לכל דבר והיינו שהיא גם פטורה מתרומות ומעשרות. וכן האם מי שנכנס לתוכה נחשב כנטמא ב'טומאת ארץ העמים' ('טומאת מת') וכשהוא חוזר לארץ ישראל הוא צריך הזאת 'מי חטאת' ביום השלישי וביום השביעי כדי להיטהר מטומאת מת, ורק לאחר מכן יהיה טהור.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
ישראל בן רבקה
מאירה בת אסתר
טל שאול בן יפה
משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
גדעון בן רחל
רחל בת טליה
נהוראי בן רבקה נמיר
שי בת הלל
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
אילנה בת עליה

יפה בת חנה
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


לע"נ
הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

לע"נ
זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א


לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"ף)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן

י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


לע"נ
גב' לוריין הופמן


לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ

הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א


לע"נ

נועה רבקה בת מלכה ברכה ומשה

 

לע"נ

צפורה בת יונה דונייר ע"ה

נלב"ע י"ב אדר א'

 

לע"נ

הרב יוסף מרדכי

שמחה שטרן ז"ל

נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

 

לע"נ

לאה מאיר ע"ה

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

לע"נ דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בן יצחק ז"ל ונעמי הי"ו.

נלב"ע כ"ח באייר


לע"נ
הנופלים במערכה

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.