English | Francais

Search


שנת תשפ"ד| שבת ראש השנה

ראש השנה | א' בתשרי תשפ"ד | 16/09/2023


חמדת השבת: מהות מצוות תקיעת שופר

אמרה התורה (במדבר כט א) "יום תרועה יהיה לכם". מכאן למדנו שיש חובה להריע בראש השנה. בשאילתות (וזאת הברכה קעא) פוסק שיש חובה לתקוע בשופר, ובהתאם לכך יש לברך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לתקוע בשופר". בדומה לכך גם הסמ"ג (עשין מב) פוסק שמצוות עשה לתקוע בשופר בראש השנה, שנאמר 'יום תרועה יהיה לכם'. במסכת ראש השנה (דף טז ע"א) רבי אבהו אומר שתוקעים בשופר של איל כדי שהקב"ה יזכור את עקידת יצחק. לכאורה עולה שהמטרה היא להשמיע את קול השופר לפני הקב"ה. יתכן וזו כוונת הסמ"ג והשאילתות: המטרה היא להשמיע את קול השופר לפני הקב"ה. לכאורה שמיעת השופר על ידינו אינה חלק מהמצווה. לעומתם, הרמב"ם (בשו"ת סימן קמב) נשאל "מה ההבדל בין הנוסחים "לשמוע קול שופר" ו"על תקיעת שופר"? הרמב"ם עונה שיש הבדל גדול ביניהם. הוא מסביר שאם המצווה הייתה לתקוע בשופר, כולם היו צריכים לתקוע, איש איש בשופרו שלו. לאור זאת הוא מכריע שכשם שאין מצווה לבנות סוכה, אלא לשבת בה, אין מצווה לתקוע בשופר, אלא התקיעה היא זו שמאפשרת את השמיעה.Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה
של
ניר רפאל בן רחל ברכה
חנה בת אוריה
טל שאול בן יפה
פנינה ציפורה בת מרים
אורי לאה בת חיה תמימה
מיכאל אלכסנדר אברהם בן שרה מלכה
אהרן (רוני) בן פנינה
ז'קלין בת רינה
חיים מנחם מנדל בן חנה
מאירה בת אסתר
אברהם בן פנינה
אריה יצחק בן גאולה מרים
נטע בת מלכה
חיים מרדכי פרץ בן אסתר מילכה
רבקה בת שרה בלה
ר' יצחק בן בריינדל גיטה
עובדיה בן אסתר מלכה
חווה רָאנְלָה בת פָיילָא
הילל בן תמר שפרה

ירחמיאל בן זלאטה רבקה
יוסף בן אורית

ניר יצחק רפאל בן יפה
בתוך שאר חולי עם ישראל


לעילוי נשמת:

פרופ' ישראל אהרוני ז"ל

י"ד בכסלו תשפ"ג

 

הרב יהושע רוזן זצ"ל

ט"ו באדר א' תשפ"ב

 

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

כ' תשרי תשפ"א


מר שמואל וגב' אסתר שמש

י"ז בסיוון תשע"ד /כ' באב תשע"ז


הרב אשר וסוזן וסרטיל
ט"ז בכסלו/ אלול תש"פ

 מר זליג ושרה ונגרובסקי
כה בטבת תשפ"ב /י' בתמוז תשע"ד

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - ט"ז בטבת תש"פ)

 

רבי יעקב בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

הרב ראובן וחיה לאה אברמן

ט' בתשרי תשע"ו/ כ' תשרי תשפ"ב

 

הרב שלמה מרזל

י' באייר תשע"א


ר' אליהו כרמל וגב' מלכה טויבע כרמל

ח' באייר תשע"ו / י"א במנחם-אב תשס"ט

 

סוזי בת עליזה כהן 
 כ"ד בחשוון תשע"ח

מר חיים משה בן קוקה יהודית כהן 
ז' בתשרי תשע"ה

הרב ישראל רוזן
י"ג בחשוון תשע"ח


 מר שלמה דוד בן זלמן ושרה אבנית

סיון תשע"ט

 

ר' אברהם וגיטה קליין 
י"ח באייר תשע"ט/ ד' אב


גב' לוריין הופמן


מר יצחק זאב טרשנסקי
כ״ח באדר תשפ"א


הרב שמואל כהן

שבט תשפ"א

 

גב' צפורה בת יונה דונייר

נלב"ע י"ב אדר א'

 

גב' לאה מאיר

נלב"ע כ"ז בניסן תשפ"ב

 

מר חיים לייב בן מיכאל קרייסל

ב' שבט

 

הרב ד"ר ג'רי האכביום

י"ח באדר ב' תשפ"ב

 

גב' ג'ולי קושיצקי

י"ט באדר ב' תשפ"ב

 

גב' בלהה בת ישראל מרמרוש

א' מנחם אב תשפ"א

 

ר' שמואל וגב' רבקה ברנדמן

ט"ז בטבת תשפ"ג/ ח' באייר תשפ"א

 

גב' גילה בת אליהו מיכאל

כ"א אב
 

הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.