English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת בראשית

שו"ת במראה הבזק: גט לאשה שלא נתגרשה והתחתנה עם נוצרי. גיור מעוברת.קופנהגן, דנמרק                                                   Copenhagen, Denmark

אייר, ה'תשנ"ה

 

גט לאשה שלא נתגרשה והתחתנה עם נוצרי. גיור מעוברת.

 

שאלה

פלוני התחתן כדת משה וישראל לפני מספר שנים עם גיורת שנתגיירה כהלכה בארץ ישראל. לאחר כמה שנות חיים משותפים כזוג יהודי לכל דבר, נפרדו. לפני כחמש שנים הזוג נתגרש בגירושין אזרחיים בלבד. התהליך עדיין לא נסתיים בגלל ויכוחים כספיים. מאז האשה הפסיקה לחיות חיים יהודים ואף "התחתנה" עם נוצרי בבית תפלתם ואינה מוכנת לקבל גט פיטורין כדת משה וישראל בשום אופן.

פלוני שהינו שומר שבת, הכיר לפני כשלש שנים בחורה לא יהודיה והם חיים כזוג ואפילו שומרים על הלכות כשרות. הבחורה למדה על היהדות גם בארץ ישראל וגם בדנמרק והיא מעוניינת להתגייר.

עכשו התברר לנו שהבחורה בהריון.

שאלותי הן:

א.  האם ניתן לסדר לאשה הראשונה גט בעל כרחה?

ב.  האם ניתן לראות את גיורה של האשה הראשונה כבטל ומבוטל?

ג.   האם ניתן לגייר את הבחורה כאשר היא בהריון ומה יהיה מעמדו של הוולד?

 

תשובה

בעל שאשתו המירה דתה מותר לו מעיקר הדין, להתחתן עם אחרת אפילו בלי לגרש1 את הראשונה מיהו נהגו לזכות לה גט ע"י אחר2 ואח"כ לעשות שליח הולכה על הגט ליתן לאשה לכשתרצה לבא לקחת את גיטה3.

מותר גם מעיקר הדין, לגרש אותה בעל כרחה על-ידי מסירת הגט לידה או לחצרה4 אבל כדאי מסיבות שונות להימנע מכך.

אי אפשר לבטל את הגרות של אשה שהתגיירה בעבר5.

אפשר לגייר אשה בהריון והילד גם הוא גר כמו אמו6.

 

__________________________________________________________________

 

1 כן דעת הרבה פוסקים עיין אוצר הפוסקים (אה"ע סימן א ס"ק פא אות א). ונראה שזו דעת הרמ"א שם סעיף י שכתב ש"במקום שאין מנהג אין להחמיר". וז"ל ה"דברי חיים" (אבן העזר סימן ה) "פשיטא יותר מביעותא בכוחחא דבכהאי גוונא לא גזר דגמ"ה ומותר לבעל ליקח אחרת..." וכך פסק ב"אגרות משה" (אה"ע חלק א סימן ב וחלק ד סימן ד). ודלא כמשמעות "תרומת הדשן" (סימן רלז) מובא ב"דרכי משה" (טור אבן העזר סימן א ס"ק יא). וכך פסק מרן הגר"ש ישראלי עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"ג תשובה קמז).

2 עיין ב"אגרות משה" הנ"ל שמועיל זכוי אפילו כאשר אשתו מסרבת לקבל הגט. וע"ש שטוב לזכות גט להציל אחרים אם יזנו עם אשתו ועיין באוצר הפוסקים הנ"ל עוד טעמים לזכוי גט.

3 לחשוש למש"כ המהרי"ק שורש קמא. עיין בפ"ת (שם, סימן קמ ס"ק ח).

4 כמש"כ לעיל הערה 1.

5 עיין רמב"ם (הל' איסורי ביאה פרק יג הל' יז) ושו"ע יורה דעה (סימן רסח סעי' ב ויב) וכן פסק מרן הגר"ש ישראלי ב"במראה הבזק" (ח"ג תשובה פט) ושם פסק שאפילו אם לא ברור שבאמת קיבל מצוות בלב שלם - אי אפשר לבטל את הגיור.

6 שו"ע יורה דעה (סימן רסח סעיף ו). ולענין היתר הבת לכהונה עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"ג תשובה קנה). אם האשה לא ילדה בעבר ולא הפילה, הבן שיוולד לה חייב בפדה"ב.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.