English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת וירא

שו"ת במראה הבזק: רישום קידושין שנערכו בידי רב מסיג גבולונציה, איטליה                                                                Venice, Italy

מנחם אב, ה'תשנ"ו

 

רישום קידושין שנערכו בידי רב מסיג גבול

 

שאלה

בונציה מינתה הקהילה רב, הרב מוכר הן על ידי ועידת רבני איטליה והן על ידי ממשלת איטליה. כרב הקהילה הוא היחיד המוסמך לטפל בכל עניני היהדות בעיר והמחוז כולל רישום נישואין. סידור זה מנע עד היום הסתננות של רבנים לא אורטודוקסים לקהילות איטליה, ב"ה.

בימים אלה הופיע בעיר רב אורתודוקסי מעיר אחרת וסידר חופה וקידושין לבני זוג שאינם חברים באופן רשמי בקהילה. כיצד עלינו לנהוג במקרה זה ואילו צעדים מותר לנו לנקוט.

 

תשובה

א.   אכן על-פי המתואר בשאלה יש כאן חשש איסור "השגת גבול"1 מכיוון שיש הפסד ממון2. אבל אפילו כאשר אין הפסד    ממון, עדיין נעשה כאן מעשה אסור - איסור גרימת מחלוקת בישראל ופגיעה בזכות ה"שררה" של הרב המקומי3, וגם עוברים על התקנה ועל דינא דמלכותא, אך אין כאן חשש לכשרות הקידושין4.

ב.   מותר לפנות לשלטונות כדי למנוע את פעילות הרב, אם אי-אפשר לעצור בעדו על-ידי דייני ישראל, ובלבד שהדבר לא יגרום לחילול השם5.

ג.   אבל גדול השלום, ולכן כדאי לפתור את העניין בדרכי נועם ולהכנס לדין ודברים עם הרב, להעמידו על חומרת מעשיו ולפנות לרבנים בעלי השפעה שישפיעו עליו למשוך ידו מהתערבות במקום שיש מרא דאתרא.

 

 

____________________________________________________

 

1  ואף-על-פי שמתירים לסוחרים מחוץ לעיר לעסוק בסחורתם בעיר עם אנשים מעיר אחרת, כמבואר בבבא בתרא (כב ע"א) ונפסק בשו"ע חושן משפט (סי' קנו סעיף ז) ועיין שם ב"פתחי תשובה" (ס"ק י), הרי זה דווקא ביום השוק, אבל שלא ביום השוק - אסור.

2 שהרי מפסידים את הרב עיסוק שהיה אמור לבוא אליו

 3עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"ב עמ' 183-182) ובהערות שם, וב"אגרות משה" (חושן משפט חלק ב סי' לט).

4 כמו שנפסק בשו"ע אבן העזר (סי' כח סעיף כא) ברמ"א שאפילו בחרם מפורש - לבטל הקידושין לא מבטלינן, ובחרם שאינו מפורש לכולי עלמא לא מבטלינן, עיין בשו"ת מהר"ח אלשקר (סי' מח), שלא גרע מאיסורי לאווין, שהקידושין חלין.

5 עיין לעיל מהרי"ק שורש קצה נפסק ברמ"א חו"מ סי' קנו סע' ז שאפשר להשתדל ע"י השלטונות למנוע מאדם להכנס לגור בעיר. ואף שחלקו על המהרי"ק ע"ש בפתחי תשובה ס"ק יז, היינו משום שדן במקרה שע"פ ההלכה אין אפשרות למנעו מלהשתקע בעיר, אבל כאשר בא למנוע על ידם במצב שע"פ דין מותר למנוע, אז לכו"ע אפשר לפנות לשלטונות, אחרי שהפניה לבתי דין ישראליים לא עזרו. ועיין כעין זה בשו"ת "חתם סופר" (חו"מ סי' מד) מובא בפתחי תשובה (חו"מ סי' רלא ס"ק ד) ועיין "אגרות משה" (חו"מ ח"א סי' ח) שמתיר לפנות לשלטונות אפילו לכלוא אחד שמוכר נבלה במקום כשרה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.