English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת כי תשא

שו"ת במראה הבזק: בעלות על דירה שנקנתה על ידי הורי הכלה ונרשמה על שם שני בני הזוג, במקרה של גירושין ח"וניו ג'רזי, ארה"ב                                                            New Jersey, USA

אדר תשס"א

 

 

שאלה

למי שייכת דירה שנקנתה על ידי הורי הכלה ונרשמה בטאבו על שם שני בני הזוג?

 

תשובה

דירה שקונים הורי הכלה ורושמים אותה על שם החתן והכלה, ודאי שחצי מערך הדירה הוא נכסי-מלוג, שהרי הוא בבעלותה, ולבעל יש בו רק פירות, ובמקרה של גירושין או מות הבעל תזכה האישה בחצי זה כדין נכסי-מלוג. באשר להגדרת החצי השני של הדירה יש שלוש אפשרויות: 

א.  מתנה גמורה לבעל;       ב.  נכסי צאן-ברזל;      ג.  נכסי-מלוג.

 

לכאורה היה פשוט לומר שהחצי השני ניתן לבעל כמתנה גמורה, ובמקרה של גירושין או מות הבעל אין לאישה בחצי זה ולא כלום.  חצי זה לא יהא נכסי צאן-ברזל, שהרי לא שמו את הדירה בכתובה כנדוניא, ובוודאי לא יהא נכסי-מלוג, שהרי נרשם בטאבו ע"ש החתן.

 

אמנם יש לדון שבכל זאת החצי הרשום על שם הבעל יוגדר כנכסי צאן-ברזל, ובמקרה של גירושין או מות הבעל תזכה האישה אף בחצי זה, וזאת מפני שלא מצינו בש"ס מתנות גמורות, שנותנים לחתן מבית אבי הכלה, וכמו שמצינו בסוגיא בכתובות "אמר רב גידל אמר רב, כמה אתה נותן לבנך, כמה אתה נותן לבתך"1.  ואם כן, אבי החתן מכניס נכסים שיהיו לבנו, ואבי הכלה מכניס נדוניא - נכסי צאן-ברזל שיהיו כחוב על הבעל, ובמקרה של גירושין או מות הבעל תזכה בהם בתו2.  לפי זה יש לנו אומדנא שהורי הכלה נותנים את החצי השני של הדירה לבעל רק לזמן האישות, על מנת שאם יתפרקו הנישואין, תחזור כל הדירה לאישה.

 

האפשרות השלישית היא שאף החצי השני הוא נכסי-מלוג  ואף שהדירה נרשמה בטאבו על שמו של הבעל, יש סברה לומר שרישום זה היה טכני בלבד - לצורך זכויות במשכנתא וכדו', אך, ודאי כוונת הורי הכלה שכל הדירה תהא שלה כנכסי-מלוג, והבעל רק יאכל פירות.

בכל מקרה פרטי יש לדון לפי העקרונות שפורטו לעיל.

 

______________________________________________________________

 

1 קא ע"ב.

2 ולפי זה מה שנכסי צאן-ברזל כתובים בכתובה הוא רק כסימן לכך שאלה הם נכסים שהכניסו לחתן, בניגוד לנכסי-מלוג שהם נכסי האישה ועל כן אינם מופיעים בכתובה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לרפואה שלימה ומהירה

 איטה בת חנה ארנרייך

ושמואל בן רוזה שושנה

 רוזנהק

בתוך שאר חולי עמו ישראל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.