English | Francais

Search


שנת תשע"ג | שבת פרשת אמור

שו"ת במראה הבזק: שימוש במיחם עם מד גובה בשבת(מתוך ח"ו)

 

ניו יורק, ארה"ב                                                            New York, USA  

ניסן תשס"ה                                                   

 

שימוש במיחם עם מד גובה בשבת

 

שאלה

האם מותר להשתמש במיחם מים לשבת שיש בו מד המראה כמה מים נמצאים בו?

 

תשובה

מותר להשתמש במיחם שכזה בשבת, מהנימוקים הבאים:

א.   כיוון שהמיחם מלא מערב שבת, אין כאן מעשה של מדידה בשבת. עיקר תשמישו של המיחם הוא לחימום ולשמירת המים, לכן הוא כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר.

ב.   מותר1 להשתמש בכלי גם אם ניתן למדוד באמצעותו לצרכים מסחריים, שהרי השימוש בכלי הוא לצורך גופו2.

ג.    אין חשש בישול. בדרך-כלל, כשעה לאחר רתיחת המים שבמיחם, כל המים שבמדיד כבר התחלפו (באופן טבעי) עם המים שבמיחם, וממילא המים כבר התבשלו3.

 

_________________________________________________________

 

1   שו"ע (או"ח סי' שכג סע' א).

2   "שערי תשובה" (שם סי' שח ס"ק מט).

3   א.  כיוון שטמפרטורת המים במדיד היא בין 55 ל-65 מעלות צלסיוס, חום שלדעת פוסקים רבים מוגדר כבר כיד סולדת, גם לדעת המחבר לא שייך איסור בישול אחר בישול.

ב.    גם אם נחמיר ונאמר שמים אלו אינם חמים בחום שהיד סולדת בו, המים שבמדיד אינם חוזרים למיחם מחמת פתיחת הברז, אלא אדרבה, מים מן המיחם נכנסים לתוך המדיד. ואם כן אין איסור לערות מים חמים מכלי ראשון על מים קרים המונחים בכלי שני (שו"ע או"ח סי' שיח סע' יא).

ג.    כיוון שלא ברור שהמים אינם מבושלים, נמצא שיש כאן לכל היותר ספק פסיק רישא, שהרי מי שפותח את המיחם אינו מתכוון לבשל. וכן התיר הגרז"נ גולדברג בהערה שכתב בספר "פניני הוראה" – פסקי דין והוראות הלכה למעשה שנפסקו על-ידי בית ההוראה של מוסדות 'אריאל' בירושלים (עמ' 108‑109).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לרפואה שלימה ומהירה

  איטה בת חנה ארנרייך

בתוך שאר חולי עמו ישראל

 

לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

  

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

לע"נ

הרב שלמה מרזל ז"ל

נלב"ע י' באייר

תשע"א

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.