English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת נח

שו"ת במראה הבזק: בקשת טל ומטר לבן ארץ ישראל שיצא לחו"ל לתקופה קצרה(מתוך ח"ט)

 

רומא, איטליה                                                                     Rome, Italy

חשון תשע"ב

 

שאלה
מה דינו של ישראלי הנוסע לחו"ל לפני ז' במרחשון וישהה שם עד אמצע חודש מרחשון לענין בקשת "ותן טל ומטר לברכה"?


תשובה
כדי לצאת ידי חובת כל הדעות, הדרך הנכונה במקרה זה היא להזכיר "טל ומטר" בברכת "שומע תפילה"1, ויש שייעצו לנסח את בקשת הגשמים ב"שומע תפילה" בנוסח: "ותן טל ומטר לברכה בארץ ישראל ובמקומות הצריכים לכך", או נוסח דומה לזה2.

הסיבה לכך היא שכיוון שנחלקו הפוסקים בדינו של בן א"י הנמצא בחו"ל בזמן בו בא"י שואלים גשמים ובחו"ל לא. יש שחילקו אם בני משפחתו נותרו בא"י או לא וכן אם דעתו לחזור במשך החורף3 או במשך אותה שנה4 או לא. יש שחילקו אם יצא לחו"ל לפני ז' חשון או אחרי5, ויש שכתבו שבכל מקרה ינהג - בהיותו בחו"ל - כבני חו"ל6. יש מי שחילק אם בפועל במקום בו הוא נמצא בחו"ל זקוקים כבר לגשם או לא7.

בנדון דידן אין הכרעה ברורה לצד זה או אחר, שכן במקרה זה התנאים השונים שהזכירו הפוסקים הללו - כולם או אפילו רובם הניכר - אינם מתלכדים באופן ברור לאחד מן הצדדים, על כן ראוי לנהוג באופן שיוצאים בו ידי כל הדעות.

 

_____________________________________________________

 

1  הגרש"ז אוירבך, הובא ב"הליכות שלמה" (תפילה, פרק ח סעיף טו); "ילקוט יוסף" (חלק א הלכות שאלת טל ומטר סעיף טו).

2  "הליכות שלמה" שם, "אורחות הלכה" (הערה 71 ע"פ תשובה בכת"י של הגרש"ז אוירבך). וכעין זה הובא ב"ילקוט יוסף" (שם בהערה) בשם שו"ת "זכור לאברהם אביגדור" (סימן כב, הוא כתב שנוסח זה ניתן לומר אף בברכת השנים עצמה, אך ה"ילקוט יוסף" סיים וכתב על דבריו "וצ"ע", ומ"מ ודאי שניתן להעתיק הצעה זו לברכת "שומע תפילה" שבה ודאי אין מקום לפקפק על כך).

3  רדב"ז (חלק ה סימן ב אלפים נה), מהריק"ש ("ערך לחם" סימן קיז סעיף א), "אהלי יעקב" (סימן פז), "הלכות קטנות" (חלק א' סימן עד), הובאו ב"באר היטב" (שו"ע או"ח סי' קיז ס" ק ד).

4  "פרי חדש" (סי' קיז אות ב) הובא ב"פרי מגדים" (שם, "משבצות זהב" סק"א), "באר היטב" (שם), וב"משנה ברורה" (שם ס"ק ה).

5  "ברכי יוסף" (סימן קיז ס"ק ה - ו, "שערי תשובה" (שם ס"ק ב), ועוד.

6  "דבר שמואל" (סימן שכג), "יד אהרן" (סימן קיז, בשם הגהת טור בשם כמה פוסקים) אע"פ שהוא עצמו אינו מכריע בבירור). (הובאו דבריהם גם ב"באר היטב" (שם), וב"משנה ברורה" (שם).

7  "אגרות משה" (או"ח חלק ב סימן קב).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

  

  לרפואה שלימה ומהירה

בתוך שאר חולי עמו ישראל

איטה בת חנה ארנרייך

אליהו בן שרה כרמל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.