English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת וישלח

שו"ת במראה הבזק: עריכת טקס בת מצוה בבית הכנסתבואנוס איירס, ארגנטינה                                    Buenos Aires, Argentina

אייר תשנ"א

  

שאלה

באילו תנאים הלכיים ניתן לקיים טקס חגיגי אורתודוקסי לציון בת מצוה של כיתת תלמידות בית ספר בין כותלי בית הכנסת?

 

תשובה

אין זה מן הראוי להשתמש בבית הכנסת לדברים של רשות1 אפילו בית הכנסת נבנה על תנאי2. לכן מותר לקיים טקס חגיגי לכבוד בת מצוה בבית הכנסת רק אם עיקרו ומהותו הוא התאספות לשם הגברת יראת שמים וקבלת עול מצוות של הבנות והמשפחות, וזאת על ידי השמעת דברי תורה (וכך צריך להיות בכל מקרה)3. את הסעודה ראוי על כל פנים לערוך מחוץ לבית הכנסת4.

אם צפויה אווירה של עליזות, וקל וחומר אווירה של התפרקות וקלות ראש, כגון כאשר מזמינים לטקס ליצן או בדרן וכל כיוצ"ב (אפילו לא נעשים שם איסורים) אסור לקיים את הטקס בבית הכנסת אפילו ילווה בדברי תורה5. ויש להקפיד שלא לערוך טקסים שמקורם במנהגי עכו"מ או במנהגי הקהילות שאינן אורתודוקסיות.

הערה: עיין "במראה הבזק" (ח"א תשובה יז; ז3 במהדורה הראשונה) ובכרך זה בשאלה הבאה.

 

____________________________________________________________

 

1  עיין בשו"ע (אורח חיים סי' קנא, א). לגבי צורך מצוה-מותר, אם אין מקום אחר לעשות את הדבר (שם סעיף ד) ו"משנה ברורה" (ס"ק כ).

2  ה"ביאור הלכה" (לסעיף יא שם ד"ה "אבל בישובו") מביא שלוש שיטות בראשונים בענין בית כנסת שנבנה על תנאי. המחבר פוסק בשו"ע כמו התוספות והרא"ש, שלא מועיל שום תנאי כאשר בית הכנסת ביישובו, כלומר לא נתבטל מתיפקודו כבית כנסת. שיטת רש"י ו"אור זרוע" היא שמועיל התנאי לגמרי אפילו בית הכנסת ביישובו, חוץ משימושים שיש בהם משום קלות ראש ממש. ה"ביאור הלכה" מכריע כמו דעת הרמב"ן, הר"ן והרשב"א שמועיל שישובו רק במקרה של דוחק. וכן הכריע לדינא גם בעל "אגרות משה" (או"ח ח"א סי' מה) על פי הגר"א. ה"אגרות משה" מודה שכנראה בהרבה מקומות נוהגים לקולא, כמו רש"י, שמותר אפילו לא בדוחק, אבל אין זה רצוי.

  שהרי זה דבר מצוה ממש כמו שיעור תורני.

4   עיין לעיל הערה (2). ואף כי אפשר לטעון שזוהי סעודת מצוה  ומותר, אין לעשות כן מן הסיבות הבאות: 

א.   לא ברור שאמנם זוהי סעודת מצוה ממש.

ב.   יש מקום לאסור אפילו סעודת מצוה, אם היא חגיגית יתר על המידה, ואפשר להקל רק אם אין מקום מרווח אחר לזה, עיין "משנה ברורה" (שם ס"ק כ).

5   שהרי זה ערבוב של דבר מצוה ודבר רשות, ואין לומר שהמצוה "מקדשת" את דבר הרשות.

 

===

 

טקס בת מצוה בבית הכנסת ושירת הבנות במקהלה בציבור


סן פאולו, ברזיל                                                     
     San Paulo, Brazil

תשרי תשנ"ב

 

שאלה

אמהותיהן של בנות המצוה רוצות שהטקס יתקיים בתוך בית הכנסת. לא יהיו ריקודים, אבל הבנות כולן ביחד (המדובר בבנות שתים עשרה שנה או קצת פחות) תקראנה או תשרנה כמה תפילות בפני ההורים ויתר המוזמנים. הן תעמודנה על הדוכן ליד ארון הקודש, מול הקהל.

כיצד יש לנהוג?

 

תשובה

אפשר לקיים טקס בת מצוה בבית הכנסת בתנאים מסוימים. יש להעדיף שהבנות תקראנה את התפילות מאשר תשרנה אותן1. אמנם, אם תהיה התמרמרות מצד הבנות או המשפחות, אם לא יותר להן לשיר, בעל "שרידי אש" מתיר2. יש להקפיד שהבנות תשרנה כל הזמן ביחד3, ושלא יבלוט קולה של נערה זו או אחרת4.

עיין עוד "במראה הבזק" (ח"א תשובה יז; ז3 במהדורה הראשונה) ובכרך זה בשאלה הקודמת.

 

_______________________________________________________

 

1  מכיוון שהפסק של בעל "שרידי אש" (ראה להלן) אינו מוסכם על הכול, ונאמר רק במקום הצורך, מן הראוי לבחור בקריאה ולא בשירה.

2  ח"ב סי' ח. עי"ש שמתיר לבנים ולבנות לשיר שירי קודש ביחד במסגרת תנועות דתיות בשביל התחזקות הדת בקהילות הסובלות מהדרדרות צביונם הדתי עד כדי נשואי תערובת והתבוללות. על פי ההנחה שמצב זה קיים גם בקהילתכם (כמו ברובן של תפוצות ישראל, לצערנו) יש לחשוש לריחוק הממורמרים ממוסדות הדת. בעל "שרידי אש" מזכיר שתי סברות לקולא בנדון, ויש להקפיד על שתיהן:

 א.  קולות שבמקהלה אינם נחשבים קולות לענייננו, על פי הכלל "תרי קלי לא משתמעי". אולם   בעל "שרידי אש" לא היה מרוצה מסברה זו שמקורה בתחום הלכי אחר.

 ב. אין לחוש שקול שירת שירי קודש יעורר הרהורי עבירה אצל השומעים.

3  כדי להבטיח שמתקיימת הסברה הראשונה לקולא המובאת בהערה הקודמת.

4  יתכן שעל ידי זה נרויח עוד צד חשוב להקל-נראה שבעיתיות הקולא של קבוצה השרה היא, שלמרות שלא נשמע כל קול ספציפי בבירור, הרי הוא יכול להיות ניכר ויכול אפוא לעורר הרהורי עבירה, במיוחד כאשר השומעים יושבים קרוב אל השרות ויכולים לזהות לפחות את קול השרות הנמצאות בקרבתם. והנה, אם קבוצה לא קטנה של שרות עומדת על דוכן במרחק מסוים מן השומעים ואף אחת אינה מרימה את קולה מעל קול חברותיה, נראה שאין כאן בעיה. דומה הדבר למי ששומע קול אשה ואינו מכיר את האשה, שרבו בה המקילים. עיין "הצנע לכת" לרב אליקים ג' אלינסון (פרק ב סי' כו), שהרי אינו יכול לקשר את הקול עם אשה מסוימת. יתר על כן, בנדון דידן אין הוא שומע קול אשה, אלא קול קבוצת נשים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

  לרפואה שלימה ומהירה

בתוך שאר חולי עמו ישראל

איטה בת חנה ארנרייך

אליהו בן שרה כרמל

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.