English | Francais

Search


שנת תשע"ד | שבת פרשת ויחי

שו"ת במראה הבזק: קביעת הבימה בסמוך לארון-הקודש(מתוך ח"ג)

 

סאו חוזה, קוסטה ריקה                                  San Joze, Costa Rica

אייר תשנ"ג

 

 

שאלה

רוצים לשפץ את בית הכנסת, ורוצים להזיז את השולחן קרוב לארון הקודש. כמה קרוב יכולים לשים אותו, ואם יכולים לבנות בימה אחת עם ארון הקודש והשולחן לקריאה בתורה יחד?

 

תשובה

אין לשנות ממנהג שנהגו כל ישראל לקבוע את הבימה והשולחן באמצע בית-הכנסת1. למנהג זה יש שורשים איתנים בהלכה2, וטעמים רבים נאמרו בו3. מלבד זאת יש בקירוב הבמה לארון-הקודש משום השתוות לדרכי הגויים4, וכן משום איסור "לא תתגודדו" - לא תעשו אגודות אגודות5.

 _____________________________________________

1  שו"ת "חתם סופר" (ח"א או"ח סי' כח), שו"ת "יהודה יעלה" (ח"א או"ח סי' ג), שו"ת "רבי עזריאל" (ח"א או"ח סי' כ), שו"ת "משיב דבר" (ח"א סי' טו), שו"ת "אורח משפט" (או"ח סי' קמט), שו"ת "שרידי אש" (ח"ב סי' קנד), שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ג סי' ד וסי' ו וח"ה סי' כב).

2  רמב"ם פרק יא מהל' תפילה ה"ג, עפ"י גמ' סוכה דף נא ע"ב וזהר פ' שלח קסד ע"ב (עיין "כסף משנה" שם ומה שכתבו על כך בתשובות הנ"ל), וכן כתב הרמ"א (שו"ע או"ח סי' קנ), ועיין "באור הלכה" שם.

3  הבימה שעליה קוראים בתורה, היא כדוגמת מזבח הקטורת שעמד באמצע ההיכל, וכדוגמת המשכן שהיה בתוך ישראל, וכך מטעם הנאמר בקרשי המשכן שאין לשנות את מקומם מצפון לדרום וכדומה ועוד טעמים.

4  אף יש מקומות שבהם אסרו להתפלל בבית-כנסת שכזה, מכיוון שזה מן הסימנים הראשונים של הריפורמה, ראה "שרידי אש" (שם).

5  "אורח משפט" (שם).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

  לרפואה שלימה ומהירה

בתוך שאר חולי עמו ישראל

איטה בת חנה ארנרייך
*

אליהו בן שרה זלדה כרמל
*

רחלי בת רוזי בוסקילה

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל


לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע ו' באייר

תשע"ג

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.