English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת חוקת

שו"ת במראה הבזק: שאריות שביעית לבעלי חייםתקוע, ישראל                                                            Tekoa, Israel

סיון תשע"ה

 

שאלה

הכלבה שלנו רגילה לאכול את שאריות האוכל שלנו. האם יש בעיה עם שאריות של שביעית? ומה עם אלה שנכנסים תחת הקטגוריה של מה שנשר (או הונשר) מארוחת הילדים/הנכדים?

תשובה

1.   מעיקר הדין, יבול השביעית מופקר גם לבעלי חיים1, ולכן אין למנוע מבעלי חיים לאכול פירות שביעית מעצמם2, אך אין להגיש להם פירות המיועדים לאכילה3.

2.    מותר להניח שאריות אוכל לבהמות וחיות שבבית על מנת שיאכלוהו4.

3.    אין איסור לתת לילדים פירות שביעית, למרות שחלק מהפירות ייזרק5.

 

__________________________________________________

 

1     התורה כתבה 'ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול'.

2     תוספתא (שביעית פרק ה הלכה כ - ליברמן) ונפסק ברמב"ם (שמיטה ה, ה), ולדעת החזון איש (יד, ד) ורידב"ז (בית רידב"ז ה, ח) יש למנוע מהם אחרי שאדם זכה בפירות השביעית, וכל מה שאין מונעים מהם הוא לפני שמישהו זכה בפירות, אולם נראה שאין להחמיר בזה, וכמו שנראה גם משו"ת שבט הלוי (ט, רמא)

3     כי אין לתת לבהמה פירות המיועדים לאדם, כמו שכתב הרמב"ם (שם).

4     דרך אמונה (על הרמב"ם שם, סעיף כו), וכן מוכח מירושלמי (שביעית ז, ב) שהביא המהרי"ט (א, פג) שמעלים צמח הראוי לאכילה לגג, ומותר להאכילו לבהמה (מעלים אותו לגג על מנת ליצור דין ביעור - כך לפי הפני משה ועוד פרשנים) וכן משמע משולחן שלמה עמוד קפ.

      פרט לכך יש הסוברים שאין כלל קדושה בשאריות שנותרו ממאכל הקדוש בקדושת שביעית (הרב ישראלי שהובא בקובץ 'התורה והארץ עמוד 179 ועוד), אך גם לסוברים שיש קדושת שביעת בשאריות, האיסור להאכיל לבהמה פירות שראויים לאדם לא יחול על פירות שבפועל אנשים לא יאכלו אותם. הסיבה לכך היא שטעם איסור להאכיל לבהמה (ראב"ד בפירוש לתורת כהנים ויקרא כה, ו) מדין הפסד פירות שביעית. במקרה של שאריות אוכל, אין משום הפסד פירות שביעית, שהרי שאריות אלו לא יאכלם אדם (אף שהרב קוק (משפט כהן פה) החמיר בשאריות מזון שאין להניח אותם במקום שייגרם להם הפסד מהיר, נראה שכאן יש להקל יותר כי מאכילם לבהמה). לכן מותר להאכילם לבהמה. כך ניתן לדייק גם מדברי החזון איש (שביעית יד, י) שכתב שאוכל שהיה מיועד לאדם, וכבר אינו מיועד לאדם, חלה עליו קדושת שביעית כל עוד מייחדים אותו לבהמה.

      הרב צבי פסח פרנק (כרם ציון אוצר התרומות חלק שני עמוד קצח בהערה ג, לגבי האכלת תרומה לבהמה בזמן הזה) כתב שאפילו כשאדם נותן לבהמה לאכול, זה נחשב גרמא. למרות זאת, הרב יואל פרידמן במאמרו באמונת עיתך גליון 42 החמיר שאין לשים לבהמה אוכל בפניה, כיון שלדעתו אין זה גרמא אלא נחשב 'הפסד בידיים'. אך לדברינו דלעיל נראה שאין צורך להחמיר בזה.

5     דרך אמונה שם בביאור ההלכה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.