English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת בראשית

שו"ת במראה הבזק: אשה יהודיה שחיה עם גוי - דינה לכהן(מתוך ח"ה)

 

מלבורן, אוסטרליה                                             Melbourne, Australia

תמוז תשס"א

 

שאלה

בחור ממשפחת כהנים הכיר בחורה יהודיה והם נפגשים לצורך בדיקת האפשרות של חתונה ביניהם. בינתיים התברר משיחות שקיימו כי הבחורה בעבר נכשלה וחיה תקופה קצרה עם גוי.

הבחור בא לפני ושואל האם מותר לו להתחתן עם הבחורה למרות זאת. האם יש איזשהו פתח להיתר או איזה שהן דעות שמקלות.

 

תשובה

1.       אישה שנבעלה לגוי, אסורה לכהן, ואין כל חולק ומפקפק בדבר1.

2.       לכן, על אף עגמת-הנפש הרבה הכרוכה בדבר, על הרב להודיע דבר זה לבחור ולבחורה. וטוב שישוחח הרב שיחות רציניות עמם, ובדרכי נועם יסביר להם את חשיבות קבלת דעת התורה שהיא דעת עליון, ושהיא לבדה תביא טוב, ומן העבירה לא יצמח אושר. כמו כן אפשר להסביר (בעיקר לבחור) את חשיבות שמירת קדושת הכהונה, אשר חז"ל ייחסו לה חשיבות רבה ואף גזרו גזירות מיוחדות כדי לשמרה2.

3.       תשובה זו אמורה, כמובן, בהנחה שחזקת כהונתו של הבחור אינה מוטלת בספק. כאשר אין חזקה זו ברורה, יש לשאול שאלת חכם ספציפית3.

 

_____________________________________________

 

1    הדבר כלול באיסור זונה הכתוב בתורה (ויקרא כא, ז) "אשה זונה וחללה לא יקחו", וראה ברייתא (יבמות סח ע"א), וכן נפסק בשו"ע  (אבן העזר סי' ו סע' ח) ועיין שם ב"בית שמואל" ובביאור הגר"א (ס"ק כג), וברמב"ם הל' איסורי ביאה (פי"ח הל' ב-ג).

2    עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"ב עמ' 158 - 161, תשובות קה – קז) העוסקות בעניינים דומים.

3    כבר היה שהתגלה, שחזקת הכהונה היתה בטעות, ויש בזה כמה מצבים:

א. אם ידוע שהאם היתה גרושה, או שנבעלה לנכרי, הרי שהוא חלל, ומותר לו לשאת את הבחורה;

ב. אם יש חשש לדברים הנ"ל או שיש חשש, שאין מסורת אמינה על כהונת המשפחה, וחשש זה קיים בעיקר כאשר ההורים של הכהן אינם שומרי תורה-ומצוות.

בכל מקרה, לעשות בירור כזה לכתחילה הוא דבר בעייתי, ויש לעשותו רק במקרים קיצוניים ביותר, דהיינו כאשר מניעת נישואיהם תיצור בעיה קשה ביותר.  אבל לפני בירור זה על הכהן לדעת, שאם כהונתו מתבטלת, – הוא גם לא ינהג עוד ככהן, דהיינו:  יפסיק לעלות לתורה ככהן, יפסיק לשאת כפיים ולא יוכלו לזכותו בפדיון הבן (וכל מה שלקח בזה – צריך להחזיר). ויש להתייעץ בדבר זה עם משפחת הכהן, מאחר שבירור זה עלול להשפיע גם עליה.  ורק אם יתמלאו כל התנאים הנ"ל, ניתן לעשות בירור יסודי בדבר חזקת הכהונה ולשוב ולהתייעץ לאחר הבירור. עיין גם בשו"ת "במראה הבזק" (ח"ב תשו' קו, עמ' 159).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.