English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת לך לך

שו"ת במראה הבזק: הפריה מלאכותית מתורם זר(מתוך ח"ג)

נים, צרפת                                                                Neims, France

סיון תשנ"ג

 

שאלה

אשתי ואני נשואים כבר כמעט שלש שנים ואין לנו עוד ילדים. עקב זאת, פנתה אשתי לרופא נשים, שאחרי כמה בדיקות קבע שאצלה הכל תקין. לאחר מכן, פניתי בעצמי ל"גניקולוג" שלצערי הרב קבע שאני סובל מעקרות. העקרות הזאת נובעת, כך נראה מ-edopie bilatenale eclopy של ביצים (הביצים לא נמצאים בכיס שלהם). נותחתי מאוחר מדי בגיל עשר וחצי, דבר שגרם ל-azoospermla (חוסר מוחלט של תאי זרע).

הרופאים ניסו כל מיני פתרונות לבעיה: כגון הוצאת תאי זרע מהגוף, ללא הועיל. הפתרון היחיד שנותר לנו אם אנו רוצים ילדים הוא ההזרעה המלאכותית עם תורם שאיננו הבעל. האם פתרון זה מותר ע"פ ההלכה? בהיותנו זוג דתי, אנו מיחסים חשיבות רבה לפסק הרב.

 

תשובה

א. אין לבצע הזרעה מלאכותית לאשת איש מתורם זר שהוא יהודי1.

ב. אין איסור בביצוע הזרעה מלאכותית מתורם גוי2, ועל כן, כאשר אין תקוה לרפואת הבעל, ניתן לעשות זאת3, ואולם לזה נדרשת גם הסכמת הבעל4.

ג. אין הוולד צריך גיור, אין הוא פגום לכהונה והאשה אינה נעשית זונה בכך5.

ד. אין הבעל צריך לפרוש מאשתו כ"ד חודש כדין מעוברת ומינקת חבירו6.

ה. יש לפדות בן זה בלא ברכה7, אך אם האם כהנת או לויה, לא יפדוהו8.

ו.  יש לרשום במקום שמור שבן זה נולד מהזרעה מלאכותית, משום שישנן הלכות מספר הנגזרות ממצב זה9.

 _______________________

1 יש שסוברים, שזה איסור תורה, מן הפסוק (ויקרא יה, כ): "ואל-אשת עמיתך לא-תתן שכבתך לזרעה, לטמאה בה" - שו"ת "ישכיל עבדי" (ח"ה אה"ע סי' י בשם ה"בני אהובה"), ויש שסוברים, שהאיסור מדרבנן, חשש שמא ישא אח את אחותו. ובהגהת סמ"ק הובא באהע"ז - ב"ש סי' א ס"ק י.

2 ויש לוודא שאכן התורם הינו גוי.

3 הוראת מרן הגר"ש ישראלי שהטעם המבואר שם לפגם, אינו שייך בנדון דידן. עיקר המקור להלכה זו הוא מהגמ' יבמות מה ע"א.

4 "אגרות משה" אה"ע סי' עא.

5 הגרש"ז אויערבאך במאמר בספר "נעם" חלק א, וכן הוא ב"אגרות משה" (אה"ע ח"א סי' י ועא וח"ב סי' יא ויח, וכן שם ח"ד סי' לב אות ה).

6 הגרש"ז אויערבאך (שם) והגר"מ פינשטיין ב"אגרות משה" (שם), בעניין פרישת הבעל לאחר ההזרעה, כתב שנראה שצריך לפרוש ג' חדשי הבחנה, שמא יתרפא אחר ההזרעה. ובנדון דידן חשש זה הינו רחוק, וההרחקה הינה חומרא בעלמא (הוראת מרן הגר"ש ישראלי).

7 שו"ת "שבט הלוי" (ח"ג סי' קעו).

8 הגרש"ז אויערבאך (שם).

9 ישנן חששות מספר שלצורכם יש לרשום זאת (החשש העיקרי - שמא תצא האשה היולדת בלא חליצה).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.