English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת קרח

חמדת האינציקלופדיה התלמודית: הפרשה בהלכה - שמירת המקדש"ואתה ובניך אתך לפני אהל מועד" (יח,ב). ומה תעשו שם? אתם תהיו שומרי המקדש. וכי זקוק בית המקדש לשומרים?! אין שמירה זו אלא לכבודו של המקדש. משום כך נחשבת השמירה לאחת מעבודות הכהנים והלויים, והכהנים היו עושים עבודה זו כשהם לבושים בבגדי הכהונה שלהם. רק כשהיו ישנים, בין משמרת למשמרת אסור היה להם לישון בבגדי הכהונה. כיון שזו עבודה, יש מי שאומר שקטנים פסולים למלא תפקיד זה, וגילם של השומרים לא היה פחות מגיל עשרים. אמנם בגיל זה עדיין לא היו הכהנים והלויים כשירים לשאר העבודות שבמקדש, אבל עבודה זו התירו להם לעשות.

ועוד השלכה להיות השמירה עבודה: יש לעשותה בעמידה בלבד, ככל עבודה במקדש. אלא שבגלל התמשכותה של עבודה זו, כשהיו השומרים מתעייפים הותר להם לשבת (כמובן, לא לישון!). ואע"פ שאין ישיבה בעזרה, מכל מקום ישיבה זו היתה לצורך השמירה, ולכן הותרה.

הראשונים נחלקו בזמנה של השמירה. לדעת הרמב"ם היתה השמירה בלילה בלבד, ואילו לדעת מפרשי המשנה מס' תמיד נעשתה השמירה ביום ובלילה. ויש שחילקו בין מקומות השמירה, שבכיוונים מסויימים היתה השמירה במשך כל היממה, ואילו בשאר הכיוונים שמרו רק בחלק מהיממה - בענין זה נסתפקו אם חלק זה הוא ביום דווקא, או בלילה.  לא היו ידועים אך לפני שנים ספורות.

 

ע"פ הערך בית-המקדש: שמירתו, כרך ג עמ' רלו-רלט

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

רפואה שלימה

לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

לע"נ

יחזקאל צדיק ז"ל,

נלב"ע

י"א באייר תשע"ו

לע"נ

דוד צבי טרשנסקי ז"ל

בנם של יצחק ונעמי הי"ו

נלב"ע כ"ח באייר

מש' ארץ חמדה' אבלה

על מותו של חברנו האהוב

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

מחנך דגול

ואיש המעלה מכל הבחינות.

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.