English | Francais

Search


שנת תשס"ז | שבת פרשת חקת

שו"ת במראה הבזק(מתוך ח"ה)
וינה, אוסטריה Vienna, Austria
אדר תשס"ב

סיור ברכב כפטרול להרתעה בשבת וביו"ט

שאלה:
האם מותר לסייר ברכב בשבת לצורך הרתעה גם כאשר אין סכנה מוחשית לפנינו?

תשובה:
במקום שאי-אפשר לסייר ברגל, או שמבחינה ביטחונית הסיור חייב להיעשות ברכב, אף-על-פי שמבחינת המרחקים אפשר לקיים אותו ברגל, מותר הדבר. בכל מקום שניתן, יש להפעיל את המערכות בדרך שתמעיט חילול שבת, כגון לנטרל נורות פנימיות שאינן נצרכות. וכל זמן שהדבר לא מפריע מבחינת הפעילות הביטחונית, יש להשתדל להפעיל את המערכות בשינוי. למכון צומ"ת ישנן מערכות גרמא המורכבות על רכבי-ביטחון, ואם אפשר1, מומלץ לרכוש אותן2.

__________________________________________________
1 עיין בהקדמה.
2 "בצומת התורה והמדינה" (ג' עמ' 16 וב"עמוד הימיני" סי' יז) הוכיח מרן הגר"ש ישראלי שעיקרון "נמצאת מכשילן לעתיד לבוא", שמקורו במס' ראש השנה (פ"א מ"ו) וברמב"ם (פ"ב מהל' שבת הכ"ג) הינו גדר במכשיר פיקוח-נפש ואינו תקנת חכמים. לכן בכוחו לדחות גם איסורי דאורייתא. וראה עוד בביאור סוגיה זו מאמרו של הרב מ' הלפרין ב"אסיא" (ח"ד עמ' 63-60) ויישוב דברי הרמב"ם בענין. עוד הביא שם (הערה 7) דעתו של הגרש"ז אויערבך המודה לביאור הסוגיה שעל פיו, כשקיים חשש "נמצאת מכשילן לעתיד לבוא " מחללים שבת גם באיסור תורה (בניגוד לדבריו בשו"ת "מנחת שלמה" ח), אך היתרו זה מוגבל רק למקום שכל אחד ואחד מישראל חייב לבוא להציל או להעיד עדות החודש , אך במצוות הצלה המוטלת על יחידים, כגון על רופאים (או על כוחות-הצלה מיוחדים) התירו רק איסורי תחומין דרבנן. ועיין עוד מה שכתבנו בחלק ה בתשובה מט, הערה 7.
הגר"ש ישראלי רואה גם בעובדה ששומרי מצוות ימנעו עצמם מלשרת כשוטרים ואנשי ביטחון, אם לא יימצא היתר לחזרתם מפעולות בשבת משום "נמצאת מכשילן לעתיד לבוא" (שם עמ' 23-22), ועיין עוד "שמירת שבת כהלכתה" (ח"א פרק מ), ו"במראה הבזק" (ח"ג תשו' לה).
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.