English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת משפטים

שו"ת במראה הבזק: אמירת "צידוק הדין" ותפילת אשכבה בימים שאין אומרים בהם תחנון(מתוך ח"ב)
קאלי, קולומביה                         Cali, Colombia

ניסן תשנ"א

 שאלה

ראיתי שנהוג, שלא לומר "צידוק הדין" בימים שאין אומרים בהם תחנון. והנה יש משפחות שמרגישות, שמחסרים מטקס הקבורה, אם אין אומרים "צידוק הדין" או "א-ל מלא רחמים". אני מתקשה להסביר להם את המנהג של אי אמירת "צידוק הדין וא-ל מלא רחמים", כשהם במצב של אבילות.

האם יש מקום לאומרם בימים אלה?

 תשובה

א.  על אף קיומו של המנהג שלא לאמור תפילת אשכבה (אמ"ר) בימים שאין אומרים בהם תחנון, יש על מי לסמוך לאומרה בכל עת, בדירוג הבא של רווחות ההיתר:
א. בתוך השבעה (שלא בשעת הלוויה!) אומרה אפילו ליד הקבר1;
ב. באומרה בבית-הכנסת ביום היארצייט וכדו'2;
ג.   ביום היארצייט באומרה לפני הקבר3;
ד. לנוהגים לאומרה בשעת הלוויה - לאומרה אז4 (והוא הדין לאומרה תוך השנה ליד הקבר).
באופנים א' וב' יכול להנהיג לאומרה בכל אופן. באופנים האחרים - אין זה מן הראוי לבטל את המנהג באופן מוחלט וקבוע, אבל אפשר לשנות את הנסיבות, כגון כשהאבל מבקש לאומרה וראו שהנוכחים הם כאלה שקשה להסביר להם פשר המנהג המקובל.

ב.  מכיון שהתנהג שלא לאמור "צידוק הדין" בימים שאין אומרים בהם תחנון הוא קדום5, מוטב, אם אפשר, להסתפק באמירתו על-ידי האבל בינו לבין עצמו (ויכול הרב לסייעו בכך), שלא במניין6; ואם תקשה גם "חריגה" קטנה זו להתקבל על דעת האבלים, נראה שיכול לסמוך על דעת המחבר7 לאומרו כבכל יום.
_____________________

1  על-פי מה שכתוב ב"מגן אברהם" (שו"ע אורח חיים סי' תרצו).

2  כן הוא משמעות דברי ה"משנה ברורה" (שם סי' תקמז ס"ק ח).

3  כן היא מסקנת "כל בו על אבילות" (חלק א עמ' 213-212).

4 ב"כל בו" הנ"ל (חלק ב עמ' 73-71) הסיק ש"בשעת לויה יותר טוב שלא לאומרה בימים שאין  אומרים תחנון" , אך גם כתב שאי-אפשר למחות במי שרוצה בכל זאת לאומרה (ובחלק א' נראה  שכן דעתו גם בתוך השנה [לאחר השבעה])

5 רמ"א (שו"ע יורה דעה סי' תא, ו), שכן דעתו להכריע כמנהג המובא בראשונים (בטור שם).

6  כן כתב ב"גשר החיים" (ח"א פרק טז אות ה).

7  דעת השו"ע (יורה דעה סי' תא ו) ו"פני ברוך" הביא שכך נוהגים הספרדים
    למעשה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יהושפט יחזקאל בן מילכה

הרב אביחי ניסן בן חיה

יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

  

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

 

לע"נ
סוזי בת עליזה
כהן ז"ל

נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 

לע"נ
חיים משה בן
קוקה יהודית כהן ז"ל

נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה


לע"נ

הרב ישראל רוזן זצ"ל

נלב"ע

י"ג בחשוון תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.