English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת לך לך

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית'

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראלעורך:

תלונה לעירייה על חריגת בנייה של שכן

"ארץ חמדה גזית" ירושלים / חשוון תשע"ח / תיק מס' 77076

דיינים: הרב בלוך חיים, הרב רטבי ישועה, הרב לונצר דניאל

תקציר המקרה: התובעים והנתבע הם בעלי דירות שכנות בבניין. התובעים תבעו על נזקים שנגרמו להם כתוצאה מבניית הנתבע. הנתבע תבע בתביעה נגדית את הנזקים שנגרמו לו בגלל תלונת התובעים לעירייה. כתוצאה מהתביעה העירייה רוצה להרוס את ההרחבה של הנתבע וזו תביעתו.

פסק הדין: התביעה הנגדית נדחית על הסף משום שמותר על פי ההלכה לאדם להגיש תביעה כנגד שכן הבונה בנייה שלא כדין.

נימוקים:

א. סמכות בנוגע לתביעה נגדית שמוגשת

בית הדין סבור שהתביעה הנגדית היא בסמכות בית הדין, משום שמדובר על רצף אירועים שהתרחשו באותה מסכת אירועים הקשורים אחד לשני, ובשטר הבוררות מצוין שכל נושא הקשור לנושא הבוררות הוא בסמכות בית הדין, אם יבוצע הכלל שהולכים אחרי הנתבע, הרי שהדבר יגרום להוצאות מיותרות לצדדים. בכל מקרה מדובר בתביעת נזיקין ועל הנתבע להגיע למקום שבו בוצע הנזק (שו"ת מגדל השן סי' מט, שו"ת נצח ישראל סי' מה).

ב. נזקים שנגרמו כתוצאה מתלונה על בנייה לא חוקית של שכן

המהרי"ק (קצא) כתב שבני העיר יכולים לבקש מהשר שימנע מבני עיר אחרת להתיישב בעיר וכתב ש"לא יחלוק על זה כי אם העקש והפתלתל אשר לא ידע ולא יבין ולא הגיע להוראה". הבית יוסף (קנו) חלק על דבריו, וכתב שדבריו תמוהים, משום שיש לפנות לבית הדין ולא לשר, אמנם, הרמ"א (קנו, ז) פסק כדברי המהרי"ק. החזון איש (ב"ק כג, לז) הסביר שהמהרי"ק עסק במקרה של שר שמתנהג בצורה תקינה, ואילו הבית יוסף עסק בשר שעובד בצורה שאינה תקינה. לכן כיוון שעירייה פועלת לפי כללי מינהל תקינים מותר לפנות אליה ולהגיש תלונה על בנייה שאינה כחוק.

ג. אין דין מוסר בפנייה לרשויות חוק המתנהלים בצורה תקינה

לגבי דיני מוסר, פסק הבית יוסף (שפח, ה) שאדם שמשתמש בגויים על מנת לקחת דבר לעצמו, ע"פ דין אינו נחשב למוסר וכן פסק הרמ"א. האבני נזר (או"ח לו) פסק שאין איסור לפנות לעירייה, גם של נכרים, משום שבסמכותה להחליט אם לתת אישורי בנייה. כך פסק גם ערוך השולחן (שפח, ז) שלא שייך דין מוסר במדינה שמתנהלת בצורה תקינה, ק"ו כשמדובר בשלטון במדינת ישראל.

  למעבר לפסק הדין המלא  

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

רוחמה רחל בת שושנה

יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.