English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת לך לך

עשות ספרים הרבהצבא ה'
גבריאל אלקובי, כוכב יעקב ה'תשס"ג (145 עמ')
השירות הצבאי הפך להיות אחת מהנקודות המרכזיות ששנויות במחלוקת בין החברה החרדית לחברה הדתית לאומית. מחבר הספר עמד לפני גיוסו בהתלבטות כיצד להכריע ומסקנתו הייתה שמבחינה הלכתית הוא מחוייב להתגייס למרות שהוא תלמיד ישיבה, ואין תורתו פוטרת אותו מהשירות הצבאי. את מסקנותיו הוא סיכם והדפיס בספר זה. מובאים בו המקורות בהלכה בעד ונגד הגיוס כשעיקר הדיון הוא האם ניתן להגדיר את מלחמות דורנו כמלחמת מצוה והאם יש פטור לתלמידי חכמים בזמן מלחמת מצוה. נוסף לכך מובא דיון על גיוס נשים בהלכה וכן קובץ מאמרים מרבו של המחבר, הרב בוצ'קו, ראש ישיבת היכל אליהו ומרבנים נוספים שתומכים בגיוס בני הישיבות לאחר כמה שנות לימוד או במסגרת ישובות ההסדר. אכן יש בספר זה כדי ולחזק ידי היוצאים לצבא ובמיוחד בפרק בו סותר המחבר אחת לאחת טענות רבות שמושמעות כנגד הגיוס. המחבר מתמודד עם ההסתמכות על דברי הרמב"ם ששבט לוי לא עורכים מלחמה והוא הדין כל מי שרוצה לעסוק בעבודת ד' ועל כך הוא מביא תשובות רבות: א. אלו דברי מוסר ולא פסק הלכה כדרכו של הרמב"ם לסיים באגדה כל ספר ב. שבט לוי אינם כובשים נחלה מסוימת שהרי לא קיבלו כזו אך הם שותפים במלחמה הציבורית ג. מלחמת הצלה בודאי מחייבת את כולם משום פיקוח נפש. ד. בשם הרב רבינוביץ הוא מוכיח ממקומות אחרים ברמב"ם, שכהנים יוצאים למלחמה. כמו כן הוא דוחה אפשרות שבני לוי התנדבו אלא להיפך מוכיח מיהודה המכבי שבני לוי הולכים בראש כשיש צורך בכך.
נברך את המחבר הצעיר, שזהו ספרו השני, שיפוצו מעיינותיו החוצה. עם זאת אנו ממליצים שישקיע יותר בעריכת הדברים ובהבהרתם שכן לעיתים ישנם דברים שאינם ברורים כל כך בספר, וכן אין אחידות בצורת ההפניות למקורות ובהזכרת שמות הרבנים ואף זכה המחבר להחיות מתים ולהוסיף ברכת שליט"א לרבנים ישראלי, גרשוני, מן ההר, בינה ועוד אף שנסתלקו לפני זמן ניכר.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.