English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת וארא

עשות ספרים הרבהמנחת אשר – חושן משפט
הרב מסעוד אלחדד – ירושלים תשס"ד (כרך א' שצט עמ', כרך ב' תקו עמ')
רבי יוסף קארו התכוון לסדר בחיבורו כ"שולחן ערוך" את כל ההלכות המעשיות לחייו של היהודי בדורו. הוא אף חילק (בהדפסות הראשונות) את החיבור לשלושים חלקים כדי שיהיה ניתן לחזור עליו מדי חודש בחודשו. היום כשהשולחן ערוך ומסביבו "נושאי הכלים", תוכנית זו בלתי אפשרית. סביב חלקי ה"שולחן ערוך" הנוגעים לחיי היום יום התפתחה ספרות של "קיצורים" שהמפורסם שבהם הוא "הקיצור" של הרב גאנצפריד שהשכיל להביא את עיקרי הדברים בצורה ברורה. על החלקים "אבן העזר" ו"חושן משפט" שהציבור הרחב איננו עוסק בהם לא נכתבו ספרי קיצורים. הרב מסעוד אלחדד, אב"ד בירושלים, נטל על עצמו משימה קשה זו – להביא בצורה מדויקת את דברי ה"שולחן ערוך" בחלק "חושן משפט" יחד עם תמצית מ"נושאי הכלים" החשובים שלו והם סמ"ע, ש"ך, "פתחי תשובה", "קצות החושן" ו"נתיבות המשפט". יש לציין שבניגוד ל"קיצור שולחן ערוך" שהזכרנו לעיל, ב"מנחת אשר" אין המחבר מביא את עיקרי הדברים בלבד אלא הוא מעתיק את כל דברי ה"שולחן ערוך" ומוסיף עליו תמצית מהספרים האחרים. מטבע הדברים ניתן לבקר ולהציע למחבר שיוסיף יותר הפניות למפרשים חשובים נוספים כמו "שער משפט" או ל"פסקי הדין" של בתי הדין ואכן הגר"ע יוסף בהסכמתו ממליץ למחבר להרחיב את ההפניות לספרות השו"ת. כמובן שדבר זה היה מקשה על המלאכה והמחבר העדיף לעמוד במסגרת שקבע לעצמו וכך עשה. התוצאה היא שהקריאה בדבריו נוחה ונעימה ומסייעת לחזרה מהירה על פסקי ה"שולחן ערוך" והאחרונים.
נביא דוגמה קצרה והערתנו בצידה: בסימן יד סעיף טו לגבי דין "הוצאות משפט" הביא את דברי הרמ"א: כשהסרבן בדין צריך לשלם הוצאותיו של השני, אין אומרים שישבע התובע כמה הוצאות הוציא ויטול, אלא צריך לברר כמה הוציא ויטול או בית הדין ישומו לו הוצאותיו. בהערה אמנם הביא את הסבר הסמ"ע מדוע לא תיקנו כאן שבועה בניגוד למקומות אחרים, אך השמיט את שיטת ש"ך החולק על הרמ"א וסובר שצריך גם בירור של התובע וגם שומה של בית הדין. ב"פתחי תשובה" על אתר מובא הסבר חשוב לדברי הרמ"א והיה ראוי גם כן להביאו. בנושא זה היה אפשר להרחיב ולהביא את מחלוקת האחרונים שלשיטת ה"תומים" וה"נתיבות" שבמקום שאין אפשרות לברר ולשום יכול להישבע וליטול ולשיטת בעל "קצות החושן" – אין חיוב שבועה במקרה זה.
בסיכומו של דבר, סידרה זו על ששת חלקיה (ב' על אבן העזר וד' על חושן משפט) תקנה לה מקום של כבוד על מדף נושאי הכלים של ה"שולחן ערוך" ותביא תועלת רבה לחפצים לחזור במהרה על לימודם או להתמצא בקלות בנושאים סבוכים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.