English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת בלק

("עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יבטל חיים / הרב שמואל טל
נווה דקלים גוש קטיף, כסליו ה' תשס"ה (542 עמ')
הרב שמואל טל, ראש ישיבת "תורת החיים" שבגוש קטיף, כינס את שיעוריו על מסכת שבת והוציאם בספר שלפנינו.
הרב טל מדגיש שדרכו בלימוד גמרא היא 'לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא' ועל כן הוא מסיים את השיעורים בהתדיינות עם פוסקי זמננו ובמסקנות הלכתיות מעשיות בהלכות שבת.
הספר עוסק רבות ב"מלחמתה של תורה" ובדחיות דבריהם של אחרונים מתוך משא ומתן בדבריהם.
נביא דוגמאות מהשיעורים שבספר:
הוא עוסק בנושא טלטול מן הצד, דהיינו טלטול מוקצה באופן עקיף ולא ע"י מגע ישיר עם המוקצה. הרא"ש פוסק שגם טלטול עקיף - מן הצד, אסור. אך מוכיח מסוגיה אחרת שאם מטרת הטלטול היא לצורך דבר מותר, כמו למשל, פינויה של מיטה ממוקצה שעליה על ידי דחיפת המיטה כלפי צידה, מכיון שמטרת הטלטול הוא המיטה שהיא לא מוקצה מותר לעשות את הטלטול לצרכה. הרא"ש מוסיף וטוען שאם הטלטול נעשה בגופו הוא אינו מוגדר כטלטול. הרב טל מבאר את דברי הרא"ש שאם הטלטול נעשה בידים זוהי דרך הטלטול הרגילה לכן גם אם הוא עושה טלטול עקיף אך אם הטלטול נעשה בגוף זוהי אינה דרך הטלטול. הוא מביא הסבר אחר של ה"חזון איש" שמגדיר שטלטול בגופו אינו טלטול כאשר הוא נעשה על ידי אדם שמבצע פעולה אחרת לחלוטין כמו אדם שתוך כדי שכיבה במיטה מזיז את גופו וגורם להזזת הקש שעל המיטה. לעומת מעשה טלטול בידיים שמוגדר כמעשה טלטול גם כשהוא מטלטל מיטה ומוקצה שעליה ביחד. אך הוא דוחה את דבריו בחבילי קושיות. לויכוח הזה יש נפקא מינות רבות הלכה למעשה ובמסקנת דבריו, לאחר אריכות גדולה, הוא פוסק דלא כ"חזון איש".
הספר אכן מלא בחידושים ועיונים חשובים וחבל מאוד שלא הושקעה בו מלאכת עריכה רצינית שהיתה יכולה לשפר את הספר ולהפוך אותו להיות נוח ונעים יותר לשימוש.
יהי רצון שבזכות עוצמת תורתם ואמונתם של תושבי גוש קטיף נזכה לראות בישועה שלמה במהרה בימינו.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.