English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת משפטים

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

דיינים: הרב אליעזר שנקולבסקי, הרב ניר ורגון, הרב מנחם קופרמן

המקרה בקצרה:
הנתבעת היא חברה שנתנה צ'קים פתוחים (ללא ציון המוטב) בסך 37,000 ₪ לספק כלשהו, הספק העביר את הצ'קים ללא מוטב ("צ'קים פתוחים") לתובע עבור חוב שהיה חייב לו, ולאחר מכן הספק פנה לנתבעת שתבטל את הצ'קים שנתנה לו, משום שלא קיבל את תמורתם מהתובע. הנתבעת ביטלה את הצ'קים והעבירה לספק צ'קים אחרים. לטענת התובע הוא התקשר לנתבעת להזהיר אותה שלא תבטל את הצ'קים, כעת הוא תובע את תמורת הצ'קים ועוד 550 ₪ עבור אגרת בית דין ושכ"ט עו"ד. הנתבע טוען כי אין לו קשר עם התובע.

פסק הדין:
על הנתבעת לשלם לתובע 37,000 ₪ תמורת הצ'קים שבוטלו בתוספת 550 ₪ עבור אגרת בית הדין ושכ"ט עו"ד.

נימוקים בקצרה:
א. מעמדו של צ'ק
מעמדו של צ'ק נידון בהרחבה בשו"ת משפטיך ליעקב, ובשו"ת עטרת דבורה. לדעת שבט הלוי דין צ'ק כהוראת תשלום לבנק, שיכול הנותן לבטלה, הרב זלמן נ. גולדברג הסתפק אם יש לתת לצ'ק תוקף של שטר חוב. מסקנת בית הדין שיש לראות את הצ'ק לפחות כמו שטר חוב.

ב. ביטול צ'ק לפי ההלכה
כיון שמקובל להעביר צ'קים מאדם לאדם, ודבר זה מעוגן בחוק, הרי שאדם המוסר לחבירו צ'ק ללא נכתב בו שם המוטב, דינו כשטר חוב למוציא כתב זה (למוכ"ז) המכונה בהלכה – ממרני. חוב שבשטר כזה ניתן להעברה לאדם אחר גם מבלי לבצע את פעולות הקניין של כתיבה ומסירה הנדרשות בהקנאת שטר חוב רגיל. יתכן גם שהעברת הצ'ק מקנה את הכסף בבנק, מדין "מעמד שלושתן" או מדין "סטומתא" (פד"ר  ירושלים ח, עמ' לז).
על פי המנהג, התחייבות בצ'ק אינה ניתנת לביטול. כמו כן מצד החוק חל איסור לבטל צ'קים אם התקבלה תמורה בעבורם (שו"ת מנחת יצחק ה, קיט). לכן אין רשות לכותב הצ'ק לבטלו, קל וחומר בצ'ק שאין בו מוטב, שהרי הוא שייך לכל המחזיק בו.
המסקנה: אסור היה לנתבעת לבטל את הצ'קים.

ג. חיוב הוצאות
כיון שמעשה ביטול הצ'קים היה מעשה אסור, על הנתבעת לשאת גם בכל ההוצאות הכרוכות בתביעה. לכן על הנתבעת לשלם את סכומי ההוצאות בסך 550 ₪.

 
למעבר לפסק הדין המלא

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה 

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.