English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת חקת

שו"ת במראה הבזק: פדיון הבן לוולד של בת כהן שהופרתה מתרומת זרע נכרי(מתוך ח"ז)


אוסטרליה                                                           
Australia
שבט, תשס"ז


השאלה
ברשותכם, אשים לפני כבודכם שאלה באיש שאין לו זרע, ואשתו סמכה על המתירים להיכנס להריון באמצעות הפריה מלאכותית מזרע של נוכרי. האשה, בת כהן, עומדת ללדת בן, ושואלת אם יש חיוב לפדות את בנה, היות שבת כהן שנבעלה לגוי מתחללת וחייבת לפדות את בנה. האם האשה נשארת בקדושת בת כהן ואינה מתחללת בנסיבות של הפריה מלאכותית, ומשום כך אין חובה לפדות את בנה?

ופונה אני לכת"ר לשמוע את דעתכם: א. האם הבן חייב בפדיון? ב. אם הוא חייב – מי חייב לפדותו, היות שבעל אמו אינו אביו? האם בית דין של שלושה הדיוטות רשאי לפדות את הבן, כדי לא לגרום עגמת נפש להורים?


התשובה

א.  בת כהן אינה מתחללת אלא בביאה, ולא בהזרעה, ולכן האם בכשרותה, והילד פטור מפדיון1.

ב.  בית דין יכול לפדות קטן במקום הצורך2.

___________________________________________

1    הגרש"ז אויערבך ב"נעם" (א עמ' קסה אות ד), וכן ב"מנחת שלמה" (ג סי' צח אות י). עיינו ב"במראה הבזק" (ג תשובה קכז).

2    עיינו בשו"ת "במראה הבזק" (ב תשובה סט).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ

חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ

הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
גב' לוריין הופמן ז"ל

 לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל 

נלב"ע סיון תשע"ט

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.