English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת מסעי

שו"ת במראה הבזק: שימוש בתנור חשמלי בשבת(מתוך ח"א)

קינשאסה, זאיר                                    Kinshasa, Zaire
אב, תש"ן

שאלה
מה דין תנור שלנו לעניין שבת (כשאין תרמוסטט);
א. איך מותר להשהות בע"ש בתנור כזה, איזה היכר צריך?
ב. האם מותר להחזיר לתוכו בשבת, לדעת שו"ע?

תשובה
א.  בהנחה, שכוונתך לתנור אפיה חשמלי, אשר יש אפשרות להפעילו במצב "שבת", שמשמעותו, ניתוק מתרמוסטט (התרמוסטט גורם לוויסות בהפעלת התנור בהתאם לטמפרטורת התא. התקן זה אוסר לפתוח את תא האפיה, משום שזה גורם במישרין להפעלה) בכגון זה, החשש הוא רק מאיסורי דרבנן של השהייה והחזרה – האסורים במקרים מסויימים, משום גזירה שמא יחתה בגחלים – או לעיתים, משום שנראה כמבשל1.
     מסקנתנו, בכגון זה, כך היא:
     מותר לשמור בתא האפיה אוכל חם ומבושל2. בתנאי שיש היכר בתוך התא3. דהיינו, שאם רק תחתית התא מחממת, יש להניח לוח מתכתי מפריד בינה לבין הקדירות. ואם גם הדפנות מתחממות בהפעלה, יש להניח לוחות כאלה, גם מן הצדדים (או מסגרת מתאימה כזאת)4.
ב.  נכון לכסות גם את הכפתור המכבה ומדליק את התא. או, להניח עליו שלט: "שבת קודש" וכד', אך אין זה מעכב5.
ג.  כשנעשה ההיכר כנ"ל, מותר להחזיר בשנית, בשבת, תוך הקפדה על תנאי ההחזרה הנזכרים בהלכה6.
____________________________
(א*) ציץ אליעזר, לרב א. ע. וולדינברג, ח"ו, סימן ג'. אגרות משה, לרב משה פיינשטיין, חלק יו"ד, ח"א, סימן קנ"ו. עשה לך רב, לרב ח. ד. הלוי, ח"ז, עמוד שט"ז. והוסיף שם: "שזכותו וחובתו של המוהל להתנות, שלא יחללו את השבת בנוכחותו בשעת הברית".
(ב*) שו"ת שבט הלוי, לרב שמואל וואזנר - אב"ד בני ברק - ח"א, סימן ר"ה, בהערות לשו"ע סימן של"א, ובח"ד, סימן קל"ה.
(ג*) בכורות דף כ"ט.
(ד*) כתבי הרמב"ן (הוצאת מוסד הרב קוק), חלק ב', עמוד מ"ד, ד"ה הלכך שכר החכמה וכו'.
(ה*) אורח חיים, סימן תרנ"ו. ושם במשנה ברורה, ס"ק ח'. ובביאור הלכה, ד"ה יותר מחומש, וד"ה אפילו.
(ו*) שו"ע יורה דעה, סימן רס"א: "אם לא מל האב את בנו, חייבים בית דין למולו".
(ז*) עיין רמב"ן הנ"ל, בהערה (ד*), בסוף הפרק.
(ח*) עיין רמב"ן הנ"ל, בהערה (ד*), בסוף הפרק.


1שבת, דף ל"ד, ע"א. ושם דף ל"ח, ע"ב. ואילך.
2 הכרעת הרמ"א, בעקבות הר"ן והראשונים, שהתנורים שלנו נחשבים ככירה האמורה במשנה — ולא כתנור — ומותר להשהות ולהחזיר בגרופה וקטומה. ולרמ"א, מותר להשהות אף בשאינה גרופה וקטומה. (או"ח, סימן רנ"ג, סעיפים א', ב, ה') וכ"ש התנור החשמלי שבזמננו. אגרות משה או"ח, חלק ד', בתשובותיו על הלכות בישול בס' ע"ד.
3 בניגוד לפלטה של שבת, יש להתיחס לתנור כהנחה ע"ג כירה שאינה גרופה וקטומה. משום שעיקר הסברא לומר שפלטה נחשבת כגרופה — היא, שאין בה מתג לכיבוי והדלקה או שינוי עוצמה. וזה אינו נכון בתנור. (בענין פלטה, עיין ציץ אליעזר חלק ח' ס' כ"ו. יחווה דעת, ב', ס' מ"ה, קובץ תחומין ב', מאמרו של הרב סיני אדלר). לפיכך, יש צורך בכיסוי, הנחשב לקטימה שבש"ס. וראוי לעשות כן, גם לפי הרמ"א, שפסק כחנניה, שלהשהות מער"ש מותר, גם בכירה שאינה גרופה וקטומה, בכדי שלא תתעורר בעיה של החזרה.
4 אגרות משה או"ח, ד', שם.
5 אגרות משה או"ח, א', ס' צ"ג.
6 בסימן רנ"ג, סעיף ב', והיינו לשו"ע: עודנה רותחת ולא הניח ע"ג קרקע, לרמ"א: כך שלא נצטנן  לגמרי אבל צריך שתשאר "עודה בידו", ודעתו להחזיר. ובתנורים שלנו, אין התא נחשב כהנחה בתוך כירה של הש"ס, אלא כעל גבה. (ס' רנ"ג שם, ע"פ השלטי גבורים).

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

 לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל 

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ גב' לוריין הופמן ע"ה

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.