English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת נצבים

שו"ת במראה הבזק: אמירת עננו, אבינו מלכנו וסליחות כשיש רק אחד או שנים מתענים(מתוך ח"א)

לימה, פרו                                                Lima, Peru
טבת, תש"ן

שאלה
בת"צ ויש אחד או שניים המתענים, האם לומר עננו, אבינו מלכנו וסליחות בציבור.

תשובה
אין לש"ץ לומר "עננו" כברכה בפני עצמה1 או לקרוא בתורה2, אלא אם כן יש שישה או שבעה3 מתפללים, שמתענים ומתכוונים להשלים התענית4. בכל אופן, הש"ץ צריך להיות מתענה5, וא"כ הוא יאמר "עננו" בברכת שומע תפילה6.
אפשר לומר "אבינו מלכנו" וסליחות, אפילו אם אין מתענים7.
___________________
1 שו"ע או"ח, סי' תקס"ו, ס"ג. ובשערי תשובה שם, סק"ד.
2 משנ"ב שם, סקי"ד.
3 שערי תשובה שם, ומובא כי"א במשנ"ב הנ"ל, וכן בערוך השולחן ס"ח. ומסבירים, שמה שכתוב בשו"ע שצריכים עשרה מתענים, הוא בתעניות ציבור חוץ מד' התעניות הקבועות שמקורן מדברי קבלה. מפשטות לשון המקילים משמע, שזה דווקא כאשר האוכלים אנוסים מחמת חולי. אמנם בילקוט יוסף, להגר"ע יוסף, הל' ד' תעניות, סעיף כ"ה ול"א, משמע שהמנהג הוא להקל בכל גווני. ועיין שם שמאריך במקורות. השערי תשובה וכן הילקוט יוסף, לא הכריעו אם צריכים שבעה כדי שיהיה רוב ניכר או שמספיק שישה. אם חלה התענית ביום ב' או ה', לכולי עלמא מספיק שישה לקריאת התורה של שחרית (משנ"ב הנ"ל).
4 משנ"ב שם, סק"כ.
5 שו"ע שם, ס"ה.
6 משנ"ב שם, סקי"ג, ובגלל שלא גרע מיחיד המתענה.
7 עבודת הגרשוני, סי' נ"ז, שאמירת סליחות אינה קשורה לתעניתו נראה דכמו כן "אבינו מלכנו".

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.