English | Francais

Search


שנת תש"ף | שבת פרשת בהעלותך

חמדת דף היומי: נשיאת מטרייה בשבת

הרב עקיבא כהנא

הגמרא (שבת צד ע"ב) הביאה דעה שאשה שקולעת את שערה בשבת, חייבת משום מלאכת אריגה, הגמרא דוחה דעה זו שאין דרך אריגה בכך, ולכן היא לא צריכה להתחייב משום אורגת. תוספות (דה וכי) מקשים שראינו שאדם שקולע שערות לחוט זה נחשב לאריגה (דף סד ע"א)? הם מתרצים שני תירוצים: א. שבשער זה לא נחשב לאריגה, אלא רק בבגד. ב. שכיון שהשער שקולעים עומד לסתירה, לכן זה לא נחשב לאריגה. 

הרב יחזקאל לנדא (נודע ביהודה תניינא או"ח סי' ל) דן בשאלה האם מותר להשתמש במטרייה בשבת, הוא מכריע שאסור להשתמש במטרייה, ומסביר שלדעתו כיון שיש בגג המטרייה טפח הרי היא נחשבת לאוהל קבע ולא אוהל עראי, בנוסף למרות שהיא עשויה להפתח ולהסגר כל הזמן, אין היתר להשתמש בה, משום שאין זה דומה לחלון או לדלת שזה שהיא עשויה להפתח ולהסגר מבטל אותם לבית ולכן הם מותרים בשימוש בשבת, לעומת זאת מטרייה גם אם עשויה להפתח ולהסגר, הרי היא בנייה חדשה. הוא הסביר שלמרות שהאוהל זז ממקום למקום,  הוא עדיין נחשב לאוהל, ולכן בנייתו אסורה בשבת. 

לעומתו החתם סופר (א, עב) חולק עליו וסובר שלמרות שאין זו מידת חסידות לשאת מטרייה בשבת הרי שמשלושה טעמים אין לאסור לשאת מטרייה בשבת במקום שיש בו עירוב: א. משום שזו בנייה זמנית, וכמו שמוכח בתוספות שהובא לעיל בנייה זמנית אינה נחשבת לבנין והיא מותרת בשבת, כדין אריגה זמנית. ב. אין זה דומה לאוהל שהיה במשכן, שבנו אותו על מנת שיישאר במקומו, והראיות שהביא הנודע ביהודה עוסקות בדיני טומאה ולא בדיני שבת, ואין להוכיח מהם  למקרה שלנו. ג. הוא טוען שאין איסור תורה להקים אוהל שהדפנות שלו לא מגיעות עד הרצפה. בהמשך דבריו הוא מסביר למה אין איסור גם מדרבנן, ולכן הוא מסיק שמותר לשאת מטריה בשבת.  

לכאורה קשה על התוספות מהגמרא לקמן (צה ע"א) שאומרת שבניית צמה נחשבת לבנייה האסורה בשבת ולומדת זאת מפסוק, אלא שערוך השלחן (שג, לא) והרב צבי פסח פרנק (הר צבי ט"ל הרים בונה סימן א) הסבירו בניגוד לדעת החתם סופר שיש להבדיל בין מלאכת בונה למלאכת אורג, שמלאכת אורג לא נחשבת למלאכה אם אינה מתקיימת אך מלאכת בונה נחשבת למלאכת איסור גם אם אינה מתקיימת. אפשר להסביר את      דבריהם שאריגה היא תמיד מיועדת לשימוש אחר, משום שאריגה היא הכנה לצורך הכנת בגד, ולכן התועלת הרגילה מהמלאכה צריכה להיות לאורך זמן. (כמו שכתב בנשמת אדם כד, א). אם כך עולה מדבריהם שלא כדברי החתם סופר, שהוא לומד מהתוספות שאין איסור בנייה בדבר שאינו מתקיים. 

שואל ומשיב (תליתאה ב, מב) חולק גם הוא על דברי החתם סופר ומוסיף סיבה אחרת: לדבריו דבר שעשוי להיות כך לזמן רב, וכך מטלטלים אותו ומשתמשים בו הרי שזה הקבע שלו, ולכן גם לפרוש מטרייה בשבת זה נחשב לבניין קבוע ולא לבניין עראי. הוא דוחה את מה שהחתם סופר אמר שבגלל שזזים עם האוהל ממקום למקום הוא לא נחשב לאוהל. בנוסף הוא קובע שגם אוהל שלא מגיע עד הרצפה נחשב אוהל. לכן המשנה ברורה (סימן שטו ביאור הלכה ד"ה טפח) הכריע כדברי הפוסקים שאסרו להשתמש במטריה בשבת. 

יוצא אם כן שלרוב הדעות אין ללמוד מדברי התוספות היתר לשאת מטריה בשבת, משום שאיסור בונה קיים גם באופן של בנייה זמנית. לעומת זאת מלאכת אורג לא שייכת במקרים כאלו, ולכן כתב הרב הלברשטם (דברי יציב או"ח קנב) שאין איסור ללפף חוט ברזל הסוגר שקית אוכל, משום שאין דין אורג בדבר שעשוי לפתיחה ולסגירה. 

סיכום: הפוסקים דנו האם מותר לשאת מטריה בשבת, שאלה זו מורכבת מכמה שאלות בדיני בונה בשבת, אחת מהם היא השאלה שנידונה בתוספות בסוגייתנו האם דבר שאין סופו להתקיים אסור לעשותו בשבת, החתם סופר הוכיח מתוספות שמותר לפתוח ולשאת מטריה בשבת, ורוב הפוסקים חלקו עליו וטענו שדברי התוספות נכונים רק לגבי מלאכת  אורג, ולא לגבי מלאכת בונה שנאסרה גם לזמן קצר.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

רייזל עניה בת דבורה

נתנאל בן שרה זהבה

בנימין בן שולמית

שרה בת פנינה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

דוד צבי טרשנסקי ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.