English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת האזינו

שו"ת במראה הבזק: הנחיות לתפילות בימים נוראים בימי מגפת הקורונה(מתוך מהדורה מיוחדת לזמן מגפת הקורונה)

 

ירושלים, ישראל                                     Jerusalem, Israel

אלול תש"ף

 

הנחיות כלליות:

כמובן שיש להקפיד על כל הנחיות של הרשויות הרפואיות, ובכלל זה לבישת מסכות, שמירת מרחק, שטיפת ידיים, חיטוי המקום, וצמצום מספר האנשים במרחבים סגורים ופתוחים בהתאם להנחיות.

מומלץ לקיים מניינים קטנים נפרדים, על מנת לצמצם את כמות הנוכחים בכל מניין, ובכך להמעיט את הסיכון שבהתפשטות המגפה. (יש להקפיד במיוחד במרחב הסגור שיהיה מרווח מספיק בהתאם להנחיות לכן יש עדיפות גדולה למניינים במרחב הפתוח בכל מקום שזה מתאפשר).

בראש השנה ויום הכיפורים במיוחד יש עדיפות גדולה מאוד להתפלל כותיקין. יש בכך גם הידור מצווה.

כל אדם שיש לו ספק אם הוא נשא ובוודאי אם הוא חייב בידוד אסור לו להשתתף בתפילה במנין, אלא אם אם הוא מצטרף ממרפסת או חלון ביתו למנין על פי הכללים.

 

קיצור זמן התפילה:

ניתן לקצר את התפילות במידת הצורך, באופנים הבאים:

1. הימנעות מקטעי החזנות וצמצום למינימום של השירה.

2. השמטת תפילות "מי שברך" בקריאת התורה.

3. השמטת פיוטים: מצד הדין, את כל הפיוטים ניתן להשמיט במידת הצורך. עם זאת, מומלץ שכל רב קהילה ביחד עם קהילתו יחליטו אם יש פיוטים מרכזיים שחשוב להם לומר בציבור, כגון "ונתנה תוקף" בנוסח אשכנז. אם יוחלט על השמטת פיוטים, כל אחד יכול להשלימם בביתו לפני או אחרי התפילה. 

4. ניתן להתחיל את התפילה בברוך שאמר, ובמידת הצורך בנשמת כל חי.

 

קריאת התורה:

לגבי קריאת התורה, נציע את סדר העדיפות הבא1:

1. התקנת מחיצה שקופה בין העולה לבעל הקורא, אשר תאפשר לעולה לקרוא ביחד עם בעל הקורא מספר התורה.

2. העולה יעמוד במרחק שתי מטר מבעל הקורא. אם יוכל עדיין לקרוא מספר התורה, מה טוב, אך אם לא, עדיין רשאי לעלות תוך הסתמכות על הדעות שאינו צריך לקרוא בעצמו.

3. בעל הקורא יעלה את כל העליות.

 

תקיעת שופר:

יש לתקוע בשופר כאשר הפתח הרחב מכוסה על ידי מסכה.2 בנוסף, על התוקע לעמוד בחוץ באוויר הפתוח, או לחלופין להחזיק את השופר כאשר פתחו הרחב מופנה כלפי חוץ דרך חלון.

מי שאינו יכול לשמוע את כל מאה הקולות כנהוג, ישמע לכל הפחות שלושים קולות: תשר"ת ג' פעמים, תש"ת ג' פעמים, תר"ת ג' פעמים.3

 

בעלי תפקידים בתפילה:

אם אין במניין מי שיודע להיות שליח ציבור, רשאי חזן שכבר התפלל במניין אחר להתפלל חזרת הש"ץ עבור המניין על מנת להוציאם ידי חובה.4 ולא יתפלל שוב תפילת חלש, רק חזרת הש"ץ. וכן רשאי בעל קורא שכבר קרא בתורה במניין אחר לקרוא עבורם, וכן רשאי תוקע שכבר תקע במניין אחר לתקוע בשופר עבורם.5

 

הנחיות מיוחדות ליום כיפור:

באופן כללי, ישנה חשיבות יתרה שאנשים יוכלו לקיים את הצום כהלכתו מאשר את התפילות בציבור. לכן יש להימנע מקיום תפילות ארוכות בחום היום במרחב הפתוח. המלצתנו היא לקיים מניינים קטנים במקומות ממוזגים בהתאם להנחיות, או כאמור לעיל מנייני ותיקין מקוצרים במקומות מוצלים אשר יסתיימו לפני שעות הבוקר החמות. גם אחרי הצהריים ניתן לקצר את תפילות מנחה ונעילה ולהתחיל אותם בשעה מאוחרת מהרגיל לאחר כלות שעות הצהריים החמות.

כל מי שישנו חשש שנדבק במחלת הקורונה, עליו להתייעץ עם רופא אם עליו לצום ביום כיפור, ובכל מקרה של ספק, לא יצום.

להלן הנחיות לאכילה ושתייה פחות מכשיעור ביום כיפור:

1. אדם הנצרך מחמת פיקוח נפש לאכול ולשתות ביום כיפור, לכתחילה יאכל וישתה פחות מכשיעור וישהה בין אכילה לאכילה, ובין שתייה לשתייה. אולם אם אין די לו בכך יאכל וישתה כל צרכו6.

2. שיעור השתייה ביום כיפור הוא כמלוא לוגמיו (שלחי אחת תהיה מליאה משקה ובולטת), ומשערים כל אדם לפי מה שהוא7. לכן לכתחילה כל אדם שיודע שיצטרך לשתות ביום כיפור ימדוד לפני יום כיפור כמה הוא כמלוא לוגמיו שלו, וישתה קצת פחות משיעור זה. דרך נוחה למדוד היא למלא את כל פיו ולחייו מים משני הצדדים, לפלוט את המים לכלי מדידה, וחצי מזה הוא מלוא לוגמיו8. אם לא מדד לפני יום כיפור יסמוך על שיעור שמדדו לאדם ממוצע, והיינו ש-40 סמ"ק הוא פחות מכמלוא לוגמיו לאדם ממוצע9. ניתן גם לערב דבר מר במים, ואז ניתן לשתות אפילו יותר מכשיעור בבת אחת.10

3. לכתחילה יש להפסיק בין שתייה לשתייה כדי אכילת פרס, אולם אם יש צורך יכול להפסיק פחות, והיינו כדי שתיית רביעית11. ישנן דעות רבות כמה הוא כדי אכילת פרס, והן נעות בין 2 דקות עד 9 דקות12. לכן לכתחילה ישהה בין שתייה לשתייה 9 דקות, ואם צריך ישהה פחות מכך, כמה שיוכל לשהות. ובמקום צורך גדול יותר יסמוך על השיטה שהשיעור הוא כדי שתיית רביעית, וישהה בין שתייה לשתייה כחצי דקה בלבד13.

4. שיעור אכילה ביום כיפור הוא ככותבת הגסה14. למעשה, שיערו הפוסקים שנפח של 30 סמ"ק הוא פחות מככותבת הגסה, ובמקום של יותר צורך יש להקל עד 45 סמ"ק15. יש להפסיק בין אכילה לאכילה כדי אכילת פרס, שהוא כאמור לעיל בין 2 דקות ל-9 דקות, ולכן לכתחילה ישהה 9 דקות, ואם צריך ישהה פחות מכך כמה שיוכל לשהות, ולכל הפחות ישתדל לשהות לפחות 2 דקות.

5. אכילה ושתייה אינם מצטרפים, ולכן אין צורך לשהות בין אכילה לשתייה16.

6. כאמור לעיל, אם לא יספיק לו אכילה או שתייה פחות מכשיעור, ואפילו אם ספק אם יספיק לו, אל יחמיר במקום ספק פיקוח נפש ויאכל וישתה כל צרכו17.

7. מוטב שאדם ינוח בביתו ויקיים את הצום, או לכל הפחות יאכל וישתה פחות מכשיעור, מאשר שילך לבית הכנסת ויצטרך לאכול ולשתות יותר18. 

___________________________________________________

 

1 עיינו בתשובה המפורטת בנושא לקמן סימן ז.

2 עיין בתשובתנו לקמן סימן יד כיסוי שופר במסכה.

3 שו"ע אורח חיים תקצ, ב.

4 ציץ אליעזר טז, יד.

5 שו"ע אורח חיים תקפה, ב.

6 שו"ע אורח חיים תריח, ח.

7 שו"ע אורח חיים תריב, ח.

8 שיח נחום סימן לו.

9 מדות ושיעורי תורה עמ' רבע, שיח נחום סימן לו.

10 שבת שבתון סעיף פד, על פי הרמב"ם יסודי התורה ה, ח; שביתת עשור ב, ה.

11 שו"ע אורח חיים תריב, י.

12 מדות ושיעורי תורה, עמ' שדמ-שמו.

13 שיח נחום סימן לו.

14 שו"ע אורח חיים תריב, א.

15 מידות ושיעורי תורה, עמ' רמט.

16 שו"ע אורח חיים תריב, ב.

17 שו"ע אורח חיים תריב, ח.

18 שמירת שבת כהלכתה פרק לט סעיף ל, שיח נחום סימן לו.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

ישי בן תמר

אורית בת שרה
מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

ישראל עמיחי בן לאה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ
דוד צבי טרשנסקי
ז"ל
בנם של יצחק ונעמי הי"ו
נלב"ע כ"ח באייר

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.