English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת יתרו

הלכה פסוקה: תוקפו של סיכום בעל פה עם עובד על תנאי שכר

תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

'ארץ חמדה גזית' עפרה / תביעות קטנות / תשרי תשפ"א / תיק 80117

דיין:

הרב עדו רכניץ

המקרה בקצרה:

התובע הוא עובד אבטחה בישוב, והנתבעת היא האגודה השיתופית של הישוב. במסגרת תפקידו התובע קיבל שכר שעתי, במהלך חודש ספטמבר 2019, הרבש"ץ הודיע לו כי הוא מתמנה לסגנו, וכי הוא יקבל כשכר 1,500 ₪ לחודש. הקורס שאותו היה אמור התובע לעבור נדחה, והרבש"ץ הסביר לתובע שעליו לרשום את שעות העבודה. לאחר שיעבור את הקורס, הוא יקבל את השכר הקבוע כסגן רבש"ץ למפרע, כהשלמה לשכר השעתי שאותו הוא יקבל בינתיים.

בחודש יוני 2020 התובע נפגש עם הרבש"ץ ומזכיר הישוב על מנת שיחתמו על חוזה עבודה חדש, ובהזדמנות זו הוא הזכיר כי עליו לקבל השלמת שכר למפרע. הרבש"ץ סירב לכך בטענה שהתובע לא ביצע את המשימות המוטלות על סגן רבש"ץ. לטענת התובע הוא ביצע כמעט את כל התפקידים של סגן רבש"ץ, וכל הבקשות של הרבש"ץ מולאו על ידו. מזכיר הישוב טען כי בהתחלה הוא חשב שיש לשלם לתובע שכר קבוע, אך לבסוף חזר בו.

פסק הדין:

הנתבעת תשלם לתובע השלמת שכר ל-1500 ₪ כפי שהובטח לו.

נימוקים בקצרה:

א. סיכום בעל פה מחייב

לפי ההלכה סיכום בעל פה מחייב בין הצדדים, אם נעשה לאחריו מעשה קניין. בהקשר של שכירות פועלים מעשה הקניין השכיח ביותר הוא התחלת עבודה (שו"ע חו"מ שלג, א) ולכן במקרה שהעובד עבד לאחר סיכום בעל פה, יש תוקף מחייב לסיכום. הנתבעת הבטיחה לתובע בחודש ספטמבר שכר קבוע של 1,500 ₪, ולאחר מכן התובע עבד ולכן נכרת בין הצדדים הסכם שכר חדש ומחייב.

ב. האם היה על התובע לבצע את כל המשימות של סגן רבש"ץ על מנת לקבל את שכרו

לטענת הנתבעת, התובע לא ביצע את כל הפעולות שמצופה מסגן הרבש"ץ לבצע, ולכן לא מגיע לו שכר מלא עבור עבודתו. בית הדין לא קיבל את הטענה, משום שעבודה מסוג זה אינה מאופיינת בשעות עבודה קבועות, אלא באחריות ובמילוי משימות המוטלות על העובד. כיוון שהתובע ביצע את כל המשימות שהוטלו עליו, אין אפשרות לשלול חלק משכרו.

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
דוד בן אורה שוקרי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.