English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת צו ערב פסח

שו"ת במראה הבזק: יין תפוחים לעניין טעימת המסובים לאחר הקידוש(מתוך ח"א)

 

קיטו, אקוואדור                                    Quito, Ecaudor

אב, תש"ן

 

שאלה

בבית אבות שבעירנו אני עושה קידוש כל ליל שבת. שאלו אותי אם ניתן להשתמש ביין העשוי מתפוחים (עץ) לכל המסובים שם, ויספקו בשבילי יין כשר מענבים.

(כל העצה משום חוסר יין כשר באקוודור, ורצונם לשמור יין זה לקידוש ממש, ולתת לדיירי הבית יין תפוחי-עץ במקום) האם לקבל ולהתיר עצה כזאת?

 

תשובה

כאשר הקידוש נעשה על יין ענבים שברכתו בורא פרי הגפן, אין שום מניעה שהמסובים ישתו לעצמם יין תפוחים, משום שטעימת כל המסובים מן היין היא רק למצווה מן המובחר1. וכשהיין בצמצום – מספיק בהחלט שישתה המקדש2 כשיעור מלוא לוגמיו3, ובכך יוצאים כולם ידי חובת הקידוש על הכוס. לפיכך, טעימתם מיין התפוחים אינה מן הקידוש (כי אין לקדש על חמר מדינה בליל שבת כדלקמן), והואיל והם אינם טועמים מיין הענבים, עליהם לברך שהכל על שתייתם זו4, כל זאת לאחר שהמקדש (או אחד אחר) שתה כשיעור מיין הקידוש.

עם זאת רצוי להביא לידיעת הציבור שאין לקדש על יין שאינו מענבים, לבל יטעו וישתמשו בו לגבי הקידוש בליל שבת שאף ע"פ שהוא נחשב כ"חמר מדינה" – אין לקדש בליל שבת על זה, ורק בשבת בבקר ניתן לקדש על חמר מדינה5. כמו כן מותר להבדיל על יין זה6.

__________________

1שו"ע או"ח, סי' רע"א, סעיף י"ד.

2 או אחד מהמסובים, שו"ע שם. ובפרט כאשר המקדש אינו עומד לאכול עימהם את סעודת השבת שאז עליו להתכוון שלא להוציא את עצמו ידי חובת הקידוש, ועדיף איפוא שאחר ישתה (שו"ע או"ח סי' רע"ג, סעיף ד', ובהגהות הרעק"א שם).

3 סי' רע"א, סעיף י"ג.

4 שו"ת יחווה דעת, ה', סימן כ'. אפילו לדעת הרמ"א או"ח סי' קס"ז, סעיף ו', שהרי המשקה הזה נחשב אצל המסובים כעיקר ולא כטפל ליין.

5 שו"ע או"ח, סימן רע"ב, סעיפים ח'-ט'.

6 שו"ע או"ח, סימן רצ"ו, סעיף ב'.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א


 לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א

 

לע"נ
הנופלים במערכה
 
על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.